Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Inde­pen­den­ța prin mișcare

Sunday, 12 May 2024
11:00

Sonn­ta­gs­ca­fé

Inde­pen­den­ța prin mișcare

Ce valoa­re adă­u­ga­tă au exer­ci­ți­i­le fizi­ce și antre­na­men­tul pen­tru îmbă­trâ­ni­rea acti­vă și ce ris­curi ris­cați dacă nu vă men­ți­neți în mișcare?

Kevin Pfe­ffer, un tera­pe­ut spor­tiv cu expe­rien­ță, va expli­ca con­e­xiu­ni­le impor­tan­te care vă afec­tea­ză cor­pul, cum func­țio­nea­ză și ce des­co­pe­riri noi și revo­lu­țio­na­re au fost făcu­te în ulti­mii ani.

Spea­ker: Kevin Pfe­ffer, năs­cut în 1984, pro­fe­sor de sport și gim­nas­ti­că, tera­pe­ut spor­tiv și antre­nor per­so­nal pen­tru sport și terapie.

Intra­re: 10:30 a.m.

Grupul țintă: toate (Seniori)
Acest eveniment este gratuit

Organizator