Ate­li­er de pic­tu­ră pen­tru copii ate­li­er de pic­tu­ră copil & artă

Monday, 27 February 2023
Sunday, 2 April 2023

Ate­li­e­rul de pic­tu­ră pen­tru copii își pro­pu­ne să cre­e­ze un spa­țiu liber pen­tru dezvol­ta­rea holis­ti­că în care copi­ii își pot dezvol­ta lumi­le de culoa­re și for­mă. Prin inter­me­di­ul lite­ra­tu­rii nara­te Citiți mai mult

Săp­tămâ­ni­le inter­națio­na­le împo­tri­va rasis­mu­lui Karl­sru­he 2023

Monday, 20 March 2023
Sunday, 2 April 2023

Ziua inter­națio­na­lă împo­tri­va rasis­mu­lui este săr­bă­to­ri­tă anu­al la 21 mar­tie și a fost pro­cla­ma­tă de Orga­ni­za­ția Națiu­ni­lor Uni­te în 1966. în ulti­mii ani, la Karl­sru­he au fost orga­ni­za­te, de ase­me­nea, Citiți mai mult

MONDO 2023 — o săr­bă­toa­re pen­tru toți

Saturday, 17 June 2023
14:00 - 22:30

MONDO — o săr­bă­toa­re pen­tru toți MONDO înseam­nă “lume”. Nume­le spu­ne totul: Fes­ti­va­lul pre­zin­tă diver­si­ta­tea cul­tu­ra­lă a cetă­țe­ni­lor din Karl­sru­he din întrea­ga lume. Aso­ci­a­ți­i­le și insti­tu­ți­i­le din Ger­ma­nia și din stră­i­nă­ta­te Citiți mai mult