Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Spe­ed dating pen­tru lucră­to­rii cali­fi­cați din străinătate

Wednesday, 10 July 2024
16:00 - 18:00

Spe­ed dating pen­tru lucră­to­rii cali­fi­cați din străinătate

Având în vede­re defi­ci­tul de for­ță de mun­că, com­pa­ni­i­le întâm­pi­nă difi­cul­tăți tot mai mari în ocu­pa­rea pos­tu­ri­lor vacan­te. În cel mai recent son­daj eco­no­mic rea­li­zat de Came­ra de Comerț și Indus­trie din Karl­sru­he, 65% din­tre com­pa­ni­i­le ches­tio­na­te con­si­de­ră că lip­sa de lucră­tori cali­fi­cați repre­zin­tă un risc pen­tru dezvol­ta­rea eco­no­mi­că. Ca urma­re a schim­bă­ri­lor demo­gra­fi­ce, se pre­co­ni­zea­ză că acest defi­cit va deve­ni și mai acut. De exem­plu, numă­rul per­soa­ne­lor de vâr­stă acti­vă va scă­dea sem­ni­fi­ca­tiv până în 2035, ca urma­re a schim­bă­ri­lor demo­gra­fi­ce. Cu toa­te aces­tea, exis­tă o serie de abor­dări pen­tru a sta­bi­li­za volu­mul glo­bal de mun­că în eco­no­mie, în ciu­da unei popu­la­ții din ce în ce mai îmbătrânite.

O pâr­ghie puter­ni­că pen­tru poten­ți­a­lul for­ței de mun­că con­stă nu numai în creș­te­rea rezer­ve­lor inter­ne de per­so­nal, ci și în anga­ja­rea de lucră­tori cali­fi­cați și de sta­gi­ari cu un tre­cut de migrație.

Pen­tru a pune în legă­tu­ră lucră­to­rii cali­fi­cați și cei care cau­tă uce­ni­cie cu com­pa­ni­i­le din regiu­ne într-un mod sim­plu, ibz, împre­u­nă cu Came­ra de Comerț și Indus­trie din Karl­sru­he, ofe­ră din nou Spe­ed dating pen­tru lucră­to­rii cali­fi­cați din stră­i­nă­ta­te.

Soli­ci­tan­ții sunt invi­tați cor­di­al să vină în aceas­tă zi și să dis­cu­te cu com­pa­ni­i­le participante.

 

 

Grupul țintă: (Pentru lucrătorii calificați din străinătate)
Acest eveniment este gratuit

Organizator