Dru­že­nje rodi­te­lja „Eltern­treff Bärenstark“

Wednesday, 10 January 2024
Wednesday, 8 May 2024

Dru­že­nje rodi­te­lja „Eltern­treff Bärens­tark“ Uspos­ta­vi­te kon­tak­te s dru­gim rodi­te­lji­ma i dru­gom dje­com u poz­na­toj atmo­sfe­ri Posje­ti­te naš rodi­telj­ski kafić “Bärens­tark”: ovdje može­te uspos­ta­vi­ti kon­takt s dru­gim rodi­te­lji­ma i dje­com, uklju­či­ti vidi više

Žen­ska mati­ne­ja za Među­na­rod­ni dan žena 2024

Sunday, 10 March 2024
11:00 - 14:00

Žen­ska mati­ne­ja za Među­na­rod­ni dan žena 2024 „Više od zbro­ja dije­lo­va“ moto je ovo­go­diš­nje žen­ske mati­ne­je. Jed­na­ka pra­va sadr­ža­na su u nje­mač­kom usta­vu već 75 godi­na. Žene u cije­lom svi­je­tu iu vidi više

Infor­ma­tiv­ni doga­đaj Papir­na industrija

Wednesday, 28 February 2024
14:00 - 17:00

Infor­ma­tiv­ni doga­đaj Indus­tri­ja papi­ra Dobro­doš­li u indus­tri­ju papi­ra! Fas­ci­ni­ra vas teh­no­lo­gi­ja, uži­va­te u samos­tal­nom radu i voli­te iza­zo­ve? Tra­ži­te li i vi dobro pla­će­ni posao u odr­ži­voj indus­tri­ji okre­nu­toj buduć­nos­ti? vidi više

Dru­že­nje kroz plivanje

Thursday, 8 February 2024
Thursday, 15 February 2024
Thursday, 22 February 2024
Thursday, 29 February 2024
Thursday, 7 March 2024
Thursday, 14 March 2024
Thursday, 21 March 2024
Thursday, 28 March 2024

Dru­že­nje kroz pli­va­nje Sva­kog čet­vrt­ka u velja­či i ožuj­ku grad Kar­l­sru­he nudi vam doga­đaj Dru­že­nje kroz sport – pli­va­nje . VREMENA : Dje­ca i tinej­dže­ri do 18 godi­na od 17:00 vidi više

Fes­ti­val dje­čjih pra­va 2024

Sunday, 17 March 2024
14:00 - 18:00

Fes­ti­val dje­čjih pra­va 2024 „Pra­vo dje­ce da budu dje­ca “ moto je 17. Kin­der­Rec­h­te­Fes­ta. Od 14 do 18 sati TOLLHAUS će se pre­tvo­ri­ti u šare­nu trž­ni­cu za dje­cu i nji­ho­va pra­va. vidi više

Ami­gu­ri­mi tečaj im ibz

Friday, 9 February 2024
16:15 - 18:15
Friday, 16 February 2024
16:15 - 18:15
Friday, 23 February 2024
16:15 - 18:15
Friday, 1 March 2024
16:15 - 18:15

Ami­gu­ri­mi tečaj im ibz U 4 tjed­na naučit ćete naj­važ­ni­je teh­ni­ke Ami­gu­ri­mi­ja i zatim sudje­lo­va­ti u važ­nom druš­tve­nom pro­jek­tu. Gra­đu može­te zadr­ža­ti, bit će vam dos­tup­na. Može­te oče­ki­va­ti ​​stvar­no izvr­stan tečaj vidi više

Dan upoz­na­va­nja 2024. za izbje­gli­ce zain­te­re­si­ra­ne za struč­no osposobljavanje

Wednesday, 6 March 2024
09:00 - 12:30

Moguć­nos­ti nauko­va­nja — pro­fe­si­onal­na inte­gra­ci­ja izbje­gli­ca ” Dan upoz­na­va­nja 2024. za izbje­gli­ce zain­te­re­si­ra­ne za struč­no ospo­sob­lja­va­nje Jes­te li se dobro snaš­li u Kar­l­sru­heu i sada ste u potra­zi za nauko­va­njem? vidi više