Evenimente

Evenimente

Inte­li­gen­ța arti­fi­ci­a­lă — ce este?

Sunday, 16 June 2024
11:00

Sonn­ta­gs­ca­fé

Inte­li­gen­ța arti­fi­ci­a­lă — ce este?

În cadrul pre­le­ge­rii, vom face mai întâi o scur­tă călă­to­rie prin isto­ria inte­li­gen­ței arti­fi­ci­a­le — de la înce­pu­tu­ri­le sale până la pro­gre­se­le din pre­zent — și ne vom pune între­ba­rea ce înseam­nă sau ce ar tre­bui să însem­ne pen­tru noi “inte­li­gen­ța artificială”.

Vom dis­cu­ta, de ase­me­nea, des­pre oport­u­ni­tă­ți­le inte­re­san­te care se des­chid prin uti­li­za­rea inte­li­gen­ței arti­fi­ci­a­le. Pre­le­ge­rea va fi îmbo­gă­ți­tă cu exem­ple ilus­tra­ti­ve din prac­ti­că, care ara­tă cum ne influ­en­țea­ză deja inte­li­gen­ța arti­fi­ci­a­lă via­ța de zi cu zi și cum putem folo­si noi înși­ne “inte­li­gen­ța arti­fi­ci­a­lă” în via­ța de zi cu zi.

Spea­ker: Peter Bol­ch este un infor­ma­ti­cian. Are o expe­rien­ță vas­tă de pes­te 15 ani în dome­ni­ul IT.

Intra­re: 10:30 am

Grupul țintă: toate
Acest eveniment este gratuit

Organizator