HİNDİSTAN YAZ GÜNLERİ Karls­ru­he 2024

Friday, 19 July 2024
16:30 Uhr - 22:00 Uhr
Saturday, 20 July 2024
12:00 Uhr - 22:00 Uhr
Sunday, 21 July 2024
09:00 Uhr - 22:00 Uhr

Giri­şin ücret­siz oldu­ğu HİNDİSTAN YAZ GÜNLERİ, Hin­dis­ta­n­’ın fark­lı kül­tür­le­ri­ni tanıt­mak­ta ve uzun süre­dir devam eden güç­lü Alman-Hint ortak­lı­ğı­nı kut­la­mak­ta­dır. Karls­ru­he­’­ye gelen ziya­ret­çi­ler, dans, can­lı müzik ve gös­te­ri­ler­den olu­şan çok gün­lük daha faz­la okuyun

Yeni ne var? Karls­ru­he Etkin­lik Takvimi

Tuesday, 31 December 2024

Yeni ne var?  Karls­ru­he Etkin­lik Tak­vi­mi Karls­ru­he Bele­di­ye­si­’­nin etkin­lik tak­vi­mi Karls­ru­he­’­de olan biten her şeye ‑nere­­­de­y­­­se- genel bir bakış sunu­yor. 📆 Bura­da­ki etkin­lik­le­re Karls­ru­he entdecken.erleben.besuchen Karls­ru­he Touris­mus GmbH, 2014 yılın­dan bu daha faz­la okuyun

Yüz­me — Sos­yal buluşma

Thursday, 18 July 2024
17:00 - 19:45
Thursday, 25 July 2024
17:00 - 19:45
Thursday, 1 August 2024
17:00 - 19:45
Tuesday, 6 August 2024
17:00 - 19:45
Thursday, 8 August 2024
17:00 - 19:45
Tuesday, 13 August 2024
17:00 - 19:45
Thursday, 15 August 2024
17:00 - 19:45
Tuesday, 20 August 2024
17:00 - 19:45
Thursday, 22 August 2024
17:00 - 19:45
Tuesday, 27 August 2024
17:00 - 19:45
Thursday, 29 August 2024
17:00 - 19:45
Thursday, 5 September 2024
17:00 - 19:45

Yüz­me — Sos­yal buluş­ma  🏊🏼‍♀️ Karls­ru­he şeh­ri her Per­şem­be size spor yoluy­la sos­yal buluş­ma etkin­li­ği sunu­yor — yüz­me. TIMES : Çocuk­lar ve 18 yaş altı genç­ler 17:00 — 18:30 saat­le­ri daha faz­la okuyun

Bulut — Ser­gi açılışı

Friday, 7 June 2024
19:00
Thursday, 1 August 2024

Bulut — Ser­gi açı­lı­şı Lana Aro­ur­’un çalış­ma­la­rın­da genel­lik­le arka plan­da ya da res­min üst kıs­mın­da yer alan şey, orta­ya ve ön pla­na taşı­nı­yor: bulut­lar. Pas­tel ton­lar­da narin ens­tan­ta­ne­ler­dir. Port­re­le­rin yanı daha faz­la okuyun

Genç­ler ve Genç Yetiş­kin­ler için Yaz Alman­ca Kursları

Monday, 15 July 2024
Friday, 23 August 2024

Genç­ler ve genç yetiş­kin­ler için Ser­ti­fi­ka­lı final sınav­la­rı B1 veya üze­ri olan Yaz Alman­ca Kurs­la­rı — bu kesin­lik­le hari­ka! 👉🏽 Şim­di kay­do­lun! Kim­ler katı­la­bi­lir? A2 veya daha yük­sek dil sevi­ye­sin­de iyi daha faz­la okuyun

Dil ara­bu­lu­cu­la­rı için temel yeterlilik

Friday, 18 October 2024
Saturday, 19 October 2024

Alman­ca ve baş­ka bir dil bili­yor musu­nuz? Karls­ru­he böl­ge­sin­de dil ara­bu­lu­cu­su ola­rak çalış­mak ister misi­niz? Ardın­dan yeter­li­lik kur­su­mu­za katı­lın. Bu dil­le­ri arı­yo­ruz: Türk­çe, Tig­rin­ja (Erit­re), Çin­ce, Macar­ca, Rus­ça, Ukray­na­ca ve daha faz­la okuyun

İş fuarı­na hazır­lan­mak için ücret­siz seminerler

Friday, 23 August 2024
Monday, 9 September 2024
12:00 bis 14:00 Uhr
Monday, 16 September 2024
Monday, 23 September 2024

Ücret­siz semi­ner­ler­le iş fuarı­na hazır olun! Karls­ru­he Böl­ge Ofi­si­’­nin Böl­ge Enteg­ras­yon Ofi­si, göç­men kadın­la­ra iş fuarı­na hazır­lan­ma­la­rı için 3 ücret­siz semi­ner sunu­yor. 📌 Kayıt son baş­vu­ru tari­hi 23 Ağus­tos’tur. Bruch­sa­l­’­da 28 daha faz­la okuyun

Göç­men kadın­lar için iş fuarı

Monday, 28 October 2024
9:00 - 12:00

Göç­men kadın­lar için Bu sizin par­la­ma şan­sı­nız! İşv­er­enl­erle tanı­şa­bi­le­ce­ği­niz ve iş fır­sat­la­rı hak­kın­da bil­gi edi­ne­bi­le­ce­ği­niz bir iş fuarı için bize katı­lın. Karls­ru­he Böl­ge Ofi­si­’­nin Böl­ge Enteg­ras­yon Ofi­si göç­men kadın­la­rı işve­ren­ler­le buluş­tu­ru­yor. daha faz­la okuyun

Busi­ness Lab by SINGA ile işi­ni­zi kurun

Friday, 2 August 2024
18:00 - 19:30
Saturday, 3 August 2024
09:00 -16:00
Sunday, 4 August 2024
09:00 -12:00

İşin­izi kur­ma­ya hazır mısı­nız? Busi­ness Lab by SINGA size yar­dım­cı olmak için bura­da! 🚀 Bir son­ra­ki tur 2 Ağus­to­s­’­ta baş­lı­yor ve katı­lım tama­men ÜCRETSİZ! 🌟 Prog­ram, Alman­ya­’­da işi­ni­zi kur­ma­nız için daha faz­la okuyun