Açık Öğren­me Atöl­ye­si: Oku­ma ve Yaz­ma Toplantısı

Wednesday, 6 September 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 13 September 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 20 September 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 27 September 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 4 October 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 11 October 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 18 October 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 25 October 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 8 November 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 15 November 2023
17:00 - 18:00
Wednesday, 22 November 2023
17:00 - 18:00

Açık Öğren­me Atöl­ye­si: Oku­ma ve Yaz­ma Top­lan­tı­sı vhs Karls­ru­he­’­de Hece­ler — keli­me­ler — cüm­le­ler Oku­ma ve yaz­ma pra­ti­ği yapı­yo­ruz, hata­la­rı­mı­zı düzelt­me­yi öğre­ni­yo­ruz. Ayrı­ca metin­ler üre­ti­yor ve bizi hare­ke­te geçi­ren şey­le­ri daha faz­la okuyun

Hemin­g­way Loun­ge­’­da After Work International

Monday, 11 September 2023
music event
Monday, 25 September 2023
quiz event
Monday, 9 October 2023
music event
Monday, 23 October 2023
quiz event
Monday, 6 November 2023
music event
Monday, 20 November 2023
quiz event
Monday, 11 December 2023
music event

Fei­era­bend Inter­na­ti­onal etkin­lik seri­si, Karls­ru­he­’­de­ki ulus­la­ra­ra­sı pro­fes­yo­nel­le­rin mes­le­ki faali­yet­le­ri­nin yanı sıra kül­tü­rel ve sos­yal katı­lım­la­rı­nı kolay­laş­tır­mak ama­cıy­la geliş­ti­ril­miş­tir. Eki­bin çekir­de­ği, bir has­ta­ne­nin hem­şi­re­lik ala­nı çev­re­sin­de pro­fes­yo­nel ola­rak faali­yet gös­ter­mek­te­dir. Alman­ya­’­nın daha faz­la okuyun

İş fik­ri­ni­zi geliş­tir­mek için 3 aylık onli­ne program!

Friday, 1 September 2023
Thursday, 30 November 2023

SINGA İş Labo­ra­tu­va­rı İş fik­ri­ni­zi geliş­tir­mek için 3 aylık onli­ne prog­ram! Alman­ya­’­da yeni­si­niz, ken­di işi­ni­zi kur­mak isti­yor­su­nuz ama bu süreç­te ken­di­ni­zi kay­bol­muş mu his­se­di­yor­su­nuz? Busi­ness Lab, 01 Eylül 2023 tari­hin­den daha faz­la okuyun

İbz­’­de açık gün

Saturday, 30 September 2023

İbz­’­de açık gün Müzik, dans, tav­si­ye­ler, lez­zet­li yemek­ler ve çocuk etkin­lik­le­riy­le renk­li bir prog­ram sizi bek­li­yor. Evde­ki der­nek­ler ve pro­je­ler ken­di­le­ri­ni tanı­tı­yor. 18.30’dan iti­ba­ren Nubi­an Aile­si ile disko.

Yeni ne var? Karls­ru­he Etkin­lik Takvimi

Sunday, 31 December 2023

Yeni ne var?  Karls­ru­he Etkin­lik Tak­vi­mi Karls­ru­he Bele­di­ye­si­’­nin etkin­lik tak­vi­mi Karls­ru­he­’­de olan biten her şeye ‑nere­­­de­y­­­se- genel bir bakış sunu­yor. 📆 Bura­da­ki etkin­lik­le­re Karls­ru­he entdecken.erleben.besuchen Karls­ru­he Touris­mus GmbH, 2014 yılın­dan bu daha faz­la okuyun