Ate­li­er de lucru: Recu­noaș­te­rea diversității

Monday, 18 March 2024
14:00 - 17:00

Ate­li­er de lucru: Recu­noaș­te­rea diver­si­tă­ții Recu­noaș­te­rea diver­si­tă­ții, uti­li­za­rea per­spec­ti­ve­lor mul­ti­ple — Faceți echipa/organizația de pro­iect sen­si­bi­lă la dis­cri­mi­na­re 🤝💡💡. Diver­si­ta­tea are dife­ri­te nive­luri și este impor­tan­tă pen­tru lucrul în echi­pă. Pen­tru Citiți mai mult