Dru­že­nje rodi­te­lja „Eltern­treff Bärenstark“

Wednesday, 10 January 2024
Wednesday, 8 May 2024

Dru­že­nje rodi­te­lja „Eltern­treff Bärens­tark“ Uspos­ta­vi­te kon­tak­te s dru­gim rodi­te­lji­ma i dru­gom dje­com u poz­na­toj atmo­sfe­ri Posje­ti­te naš rodi­telj­ski kafić “Bärens­tark”: ovdje može­te uspos­ta­vi­ti kon­takt s dru­gim rodi­te­lji­ma i dje­com, uklju­či­ti vidi više

Žen­ska mati­ne­ja za Među­na­rod­ni dan žena 2024

Sunday, 10 March 2024
11:00 - 14:00

Žen­ska mati­ne­ja za Među­na­rod­ni dan žena 2024 „Više od zbro­ja dije­lo­va“ moto je ovo­go­diš­nje žen­ske mati­ne­je. Jed­na­ka pra­va sadr­ža­na su u nje­mač­kom usta­vu već 75 godi­na. Žene u cije­lom svi­je­tu iu vidi više

Što ima novog? Kalen­dar doga­đa­nja u Karlsruheu

Tuesday, 31 December 2024

Što ima novog?  Kalen­dar doga­đa­nja u Kar­l­sru­heu Kalen­dar doga­đa­nja gra­da Kar­l­sru­hea pru­ža pre­gled — goto­vo — sve­ga što se doga­đa u Kar­l­sru­heu. 📆 Na doga­đa­nja ovdje Kar­l­sru­he entdecken.erleben.besuchen Kar­l­sru­he Touri­smus GmbH vidi više

Dru­že­nje kroz plivanje

Thursday, 29 February 2024
Thursday, 7 March 2024
Thursday, 14 March 2024
Thursday, 21 March 2024
Thursday, 28 March 2024

Dru­že­nje kroz pli­va­nje Sva­kog čet­vrt­ka u velja­či i ožuj­ku grad Kar­l­sru­he nudi vam doga­đaj Dru­že­nje kroz sport – pli­va­nje . VREMENA : Dje­ca i tinej­dže­ri do 18 godi­na od 17:00 vidi više

Fes­ti­val dje­čjih pra­va 2024

Sunday, 17 March 2024
14:00 - 18:00

Fes­ti­val dje­čjih pra­va 2024 „Pra­vo dje­ce da budu dje­ca “ moto je 17. Kin­der­Rec­h­te­Fes­ta. Od 14 do 18 sati TOLLHAUS će se pre­tvo­ri­ti u šare­nu trž­ni­cu za dje­cu i nji­ho­va pra­va. vidi više

MONDO 2024 — slav­lje za sve

Saturday, 22 June 2024
14:00

MONDO 2024 — slav­lje za sve MONDO zna­či “svi­jet”. Fes­ti­val pred­stav­lja kul­tur­nu raz­no­li­kost sta­nov­ni­ka Kar­l­sru­hea iz cije­log svi­je­ta. Ino­zem­no-nje­mač­ke udru­ge i usta­no­ve pred­stav­lja­ju se štan­do­vi­ma i raz­no­li­kim kul­tur­nim pro­gra­mom. Oni pru­ža­ju vidi više