After Work Inter­na­ti­onal u Hemin­gway Loungeu

Monday, 8 May 2023
music event
Monday, 5 June 2023
music event
Monday, 3 July 2023
music event
Monday, 11 September 2023
music event
Monday, 9 October 2023
music event
Monday, 6 November 2023
music event
Monday, 11 December 2023
music event
Monday, 22 May 2023
quiz event
Monday, 19 June 2023
quiz event
Monday, 17 July 2023
quiz event
Monday, 25 September 2023
quiz event
Monday, 23 October 2023
quiz event
Monday, 20 November 2023
quiz event

Seri­ja doga­đa­ja Feiera­bend Inter­na­ti­onal razvi­je­na je kako bi se olak­šao pris­tup kul­tur­nom i druš­tve­nom sudje­lo­va­nju među­na­rod­nim struč­nja­ci­ma u Kar­l­sru­heu uz nji­ho­ve pro­fe­si­onal­ne aktiv­nos­ti. Jez­gra tima je pro­fe­si­onal­no aktiv­na oko odje­la vidi više

Impro­fes­ti­val Kar­l­sru­he — među­na­rod­ne kaza­liš­ne predstave

Tuesday, 29 August 2023
Sunday, 3 September 2023

Impro­fes­ti­val Kar­l­sru­he — među­na­rod­ne kaza­liš­ne pred­sta­ve 29. kolo­vo­za — 3. ruj­na Ove 2023. godi­ne: ​11 čla­no­va ansam­bla (10 glu­ma­ca i glu­mi­ca i 1 glaz­be­nik) Ukup­no 13 radi­oni­ca I 15 pot­pu­no raz­li­či­tih vidi više

Karip­ska večer: ZEMLJE. NAROD. DELICIJE

Saturday, 24 June 2023
19:00 - 22:00 Uhr

Karip­ska večer: ZEMLJE. NAROD. DELICIJE Ove veče­ri može­te uži­va­ti u karip­skoj kuhi­nji. U maloj gru­pi pod struč­nim vod­stvom pri­pre­mat ćete deli­ci­je s Kari­ba. Od 19 sati pos­lu­žit ćete svoj jelov­nik vidi više