Događaji
Događaji

Sajam pos­lo­va za migrantice

Monday, 28 October 2024
9:00 - 12:00

Za migran­ti­ce

Ovo je vaša pri­li­ka da zablis­ta­te! Pri­dru­ži­te nam se na saj­mu pos­lo­va gdje može­te upoz­na­ti pos­lo­dav­ce i saz­na­ti više o moguć­nos­ti­ma zapošljavanja.

Okruž­ni ured za inte­gra­ci­ju Okruž­nog ure­da Kar­l­sru­he dovo­di migran­ti­ce u kon­takt s poslodavcima.
Na saj­mu pos­lo­va migran­ti­ce mogu pos­lo­dav­ce pita­ti sve o radu u nji­ho­vim tvrt­ka­ma. Cilj je da migran­ti­ce pro­na­đu posao, nauko­va­nje ili pri­prav­nič­ki staž.

Ponu­da je bes­plat­na i bez registracije

Zah­tje­vi za migrante:
✅ Naj­ma­nje A2 zna­nje nje­mač­kog jezika
✅ Živo­to­pis (pone­si­te ga sa sobom!)

👉🏽 Za pri­pre­mu za sajam pos­lo­va pogle­daj­te i bes­plat­ne seminare

📎 Pre­uz­mi­te letak

Ciljna skupina: (za migrantice)
Ovaj događaj je besplatan
Car­men Görl
Bruc­h­sal Com­mu­nity Center
Am Alten Schloß 22 , 76646 Bruc­h­sal

Organizator