Događaji
Događaji

Bes­plat­ni semi­na­ri za pri­pre­mu za sajam poslova

Friday, 23 August 2024
Rok prijave
Monday, 9 September 2024
Modul 1
Monday, 16 September 2024
Modul 2 - Modul 3
Monday, 23 September 2024

Pri­pre­mi­te se za sajam pos­lo­va uz bes­plat­ne seminare!

Okruž­ni ured za inte­gra­ci­ju Okruž­nog ure­da Kar­l­sru­he nudi imi­gran­ti­ca­ma 3 bes­plat­na semi­na­ra za pri­pre­mu za sajam poslova.
📌 Rok za pri­ja­vu je 23. kolo­vo­za .

Na saj­mu pos­lo­va (📆 28. lis­to­pa­da u Bruc­h­sa­lu) imi­gran­ti­ce će ima­ti pri­li­ku upoz­na­ti poten­ci­jal­ne pos­lo­dav­ce i umre­ži­ti se s njima.

Pro­gram
09.09.2024 / 12:00 do 14:00 h
Pri­pre­ma za sajam pos­lo­va (Modul 1).
16.09.2024
Pri­pre­ma za sajam pos­lo­va (Modul 2) i (Modul 3)

Ciljna skupina: žene (imigrantkinje)
Ovaj događaj je besplatan

Organizator