Događaji
Događaji

Osnov­na kva­li­fi­ka­ci­ja za jezič­ne posrednike

Friday, 18 October 2024
16 - 19 sati (na licu mjesta)
Saturday, 19 October 2024
9 do 16 sati (online)

Govo­ri­te li nje­mač­ki i neki dru­gi jezik?
Želi­te li radi­ti kao jezič­ni medi­ja­tor u okru­gu Karlsruhe?

Zatim sudje­luj­te u našem kva­li­fi­ka­cij­skom tečaju.

Tra­ži­mo ove jezi­ke: tur­ski, tigri­nja (Eri­tre­ja), kine­ski, mađar­ski, ruski, ukra­jin­ski i dru­ge jezike.

Pre­du­vje­ti: usme­ni nje­mač­ki B1/B2 (bez certifikata)

Pri­ja­va: sprachmittler@landratsamt-karlsruhe.de

💡 letak

Ciljna skupina: (Volonteri jezični medijatori)
Ovaj događaj je besplatan

Organizator