Događaji
Događaji

Započ­ni­te svoj posao uz Busi­ness Lab by SINGA

Friday, 2 August 2024
18:00 - 19:30
Saturday, 3 August 2024
09:00 -16:00
Sunday, 4 August 2024
09:00 -12:00

Jes­te li sprem­ni pokre­nu­ti svoj posao? Busi­ness Lab by SINGA je tu da vam pomogne!

🚀 Slje­de­ći krug poči­nje 2. kolo­vo­za, a sudje­lo­va­nje je pot­pu­no BESPLATNO! 🌟
Pro­gram vam daje sve što vam je potreb­no za pokre­ta­nje vašeg pos­lo­va­nja u Njemačkoj.

🔹 Što može­te oče­ki­va­ti : 4 mje­se­ca podrške

 • radi­oni­ce
 • tre­ni­ra­nje
 • umre­ža­va­nje
 • zajed­ni­ca

📚 Teme:

 • Razvoj pos­lov­nog modela
 • Mar­ke­ting i brendiranje
 • Pra­vo i financije
 • Pit­ch trening

🔍 Pri­ja­vi­ti se može­te ako:

 • Ima­te izbje­glič­ko ili migrant­sko podri­je­tlo i dola­zi­te iz zem­lje koja nije čla­ni­ca OECD‑a
 • Ima­te pos­lov­nu ideju
 • Ima­te naj­ma­nje B2 razi­nu nje­mač­kog jezika
 • Zakon­ski vam je dopu­šte­no pokre­nu­ti posao u Nje­mač­koj (više infor­ma­ci­ja na našoj web stranici)

📅 Pri­ja­vi­te se SADA bes­plat­no na:

Busi­ness Lab Pro­gramm (Deu)


!!!Mjes­ta su ogra­ni­če­na na 12!!!

Ciljna skupina: (Zainteresirani osnivači, svi koji imaju poslovnu ideju)
Ovaj događaj je besplatan

Organizator