Ljet­ni teča­je­vi nje­mač­kog za ado­les­cen­te i mla­de odras­le osobe

Monday, 17 July 2023
Friday, 25 August 2023

Ljet­ni inten­ziv­ni teča­je­vi s cer­ti­fi­ci­ra­nim zavr­š­nim ispi­ti­ma B1 ili višim Cilja­na sku­pi­na su pri­mar­no ado­les­cen­ti (od 15 godi­na) i mla­di odras­li sa zna­njem nje­mač­kog jezi­ka na razi­ni A2 ili višoj, koji vidi više

Izlož­ba KITA — U potra­zi za veli­kim uzo­ri­ma za male nado­bud­ne heroje

Thursday, 15 June 2023
13:30 - 17:00

Izlož­ba KITA, u potra­zi za veli­kim uzo­ri­ma za male nado­bud­ne hero­je Želi­te li radi­ti s dje­com? Veli­ka potraž­nja za kva­li­fi­ci­ra­nim rad­ni­ci­ma i dobri izgle­di za buduć­nost otva­ra­ju širok ras­pon moguć­nos­ti vidi više