Spe­ed ​​dating za kva­li­fi­ci­ra­ne rad­ni­ke iz inozemstva

Wednesday, 10 July 2024
16:00 - 18:00

Spe­ed ​​dating za kva­li­fi­ci­ra­ne rad­ni­ke iz ino­zem­s­tva S obzi­rom na nedos­ta­tak rad­ne sna­ge, tvrt­ke sve teže popu­nja­va­ju slo­bod­na rad­na mjes­ta. U pos­ljed­njoj eko­nom­skoj anke­ti koju je pro­ve­la Indus­trij­ska i trgo­vač­ka vidi više