Hizmetler
Hizmetler

Ücret­siz iş ve sos­yal hukuk danışmanlığı

İns­anl­arı istih­dam hak­la­rı konu­sun­da bil­gi­len­di­re­rek ve hak ve yet­ki­le­ri­ni savun­ma­la­rın­da onla­ra eşlik edip des­tek­le­ye­rek işgü­cü piya­sa­sı­na adil bir şekil­de enteg­re olma­la­rı­na yar­dım­cı olmak istiyoruz.

Mül­te­ci­ler ve AB üye­si olma­yan göç­men­ler için ücret­siz iş ve sos­yal hukuk danışmanlığı

Mül­te­ci misi­niz ve Baden-Würt­tem­ber­g­’­de mi yaşıyorsunuz?
Bir işi­niz var mı veya yakın­da bir işe baş­la­ya­cak mısınız?

İşin­izle ilgi­li her­han­gi bir soru­nuz veya soru­nu­nuz var mı, örneğin:
· iş söz­leş­me­si (örn. Mini iş, yarı zaman­lı iş, tam zaman­lı iş)
· maaş/maaş (örne­ğin öden­me­miş çalış­ma saatleri)
· çalış­ma saat­le­ri / tatil­ler / işten çıkarılma
· sigor­ta, örne­ğin has­ta­lık veya işle ilgi­li kaza­lar durumunda
· iş mer­ke­zi / Sozialamt

📌
Tele­fon­la ran­de­vu alı­na­rak danış­man­lık hiz­me­ti verilmektedir.

O hal­de gelin ve bizi görün – size hak­la­rı­nız konu­sun­da ücret­siz danış­man­lık ve des­tek sunuyoruz!

Tav­si­ye­le­ri­miz ücret­siz ve gizlidir.

Hedef kitlesi: (Mülteciler ve AB üyesi olmayan göçmenler için)
Bu davet ücretsizdir
Mar­ga­re­te Brugger
ibz
Kaise­ral­lee 12 d, 2nd flo­or, left, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.