Hizmetler
Hizmetler

Spu­r­wech­sel — işgü­cü piya­sa­sı entegrasyonu

Pazartesi
Düzenlemeye göre zaman
Cuma
Düzenlemeye göre zaman

Güven­ce­siz ika­met sta­tü­sü­ne sahip kişi­ler için işgü­cü piya­sa­sı enteg­ras­yo­nu için

Spu­r­wech­sel — işgü­cü piya­sa­sı entegrasyonu

Hem müsa­ma­ha gös­te­ri­len kişi­ler hem de kal­ma izni olan kişi­ler yıl­lar­dır bir tür belir­siz­lik için­de­dir. Yasa koyu­cu, uzun yıl­lar ika­met ettik­ten son­ra sür­dü­rü­le­bi­lir enteg­ras­yo­nun sağ­lan­ma­sı halin­de, ika­met unva­nı şek­lin­de güven­li bir ika­met hak­kı vere­bil­mek ama­cıy­la, ika­met hak­kı konu­sun­da tole­re edi­len kişi­ler için yasal bir temel oluşturmuştur.

Kal­ma hak­kı­na iliş­kin bir pers­pek­tif oluş­tur­mak ve böy­le­ce işgü­cü piya­sa­sı­na başa­rı­lı bir enteg­ras­yon sağ­la­mak ama­cıy­la size ayrın­tı­lı danış­man­lık hiz­me­ti veri­yo­ruz. Özel­lik­le yasa koyu­cu tara­fın­dan öngö­rü­len kal­ma hak­kı düzen­le­me­le­ri­nin uygu­lan­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak çözüm­le­ri sizin için geliştireceğiz.
Sizin­le bir­lik­te, yeni yasal düzen­le­me­le­rin yar­dı­mıy­la otu­rum hak­kı elde etmek için atıl­ma­sı gere­ken somut adım­la­rı anla­şı­lır ve yazı­lı bir biçim­de özet­le­yen bir enteg­ras­yon yol hari­ta­sı hazırlayacağız.

Pro­je, Karls­ru­he Bele­di­ye­si ve Baden-Würt­tem­berg Sos­yal İşl­er ve Enteg­ras­yon Bakan­lı­ğı tara­fın­dan Avru­pa Sos­yal Fonu­’n­dan sağ­la­nan fon­lar­la desteklenmektedir.

Hedef kitlesi: (teminatsız ikamet statüsüne sahip kişiler için)
Bu davet ücretsizdir
Ange­li­ka Steffen
ibz, 2. OG, links
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.