Hizmetler
Hizmetler

Hoş Gel­di­niz Mer­ke­zi Tech­no­lo­gi­eRe­gi­on Karlsruhe

Tech­no­lo­gi­eRe­gi­on Karls­ru­he Hoş Gel­di­niz Mer­ke­zi ola­rak Tech­no­lo­gi­eRe­gi­on­’­da çalış­mak ve yaşa­mak iste­yen ulus­la­ra­ra­sı pro­fes­yo­nel­le­re ve genç pro­fes­yo­nel­le­re danış­man­lık hiz­me­ti veriyoruz.

Mes­le­ki nite­lik­le­ri­niz var mı? Bir mes­lek öğren­mek ister misi­niz? Nite­lik­le­ri­ni­ze uygun bir iş mi arı­yor­su­nuz? Sizi böl­ge­sel eği­tim ve iş piya­sa­sı­nın gerek­li­lik­le­ri ve baş­vu­ru süre­ci hak­kın­da bil­gi­len­di­re­ce­ğiz. Ayrı­ca, size ve aile üye­le­ri­ni­ze böl­ge­mi­ze gel­me ve yer­leş­me ile ilgi­li pek çok soru­nuz­da yar­dım­cı olma­ya hazı­rız. Otur­ma izni için A’dan ev için Z’ye.

Pilot işle­vi olan mer­ke­zi bir temas nok­ta­sı­yız, bu da bir­çok yerel, böl­ge­sel ve ulus­la­ra­ra­sı aktör­le (danış­ma mer­kez­le­ri, hiz­met kurum­la­rı, yet­ki­li­ler, der­nek­ler) yakın ağ için­de çalış­tı­ğı­mız anla­mı­na geli­yor. Diğer­le­ri­nin yanı sıra Baden-Würt­tem­berg Eko­no­mi, Çalış­ma ve Turizm Bakan­lı­ğı tara­fın­dan finan­se edil­di­ği­miz için tüm hiz­met­le­ri­miz ücretsizdir.
Tele­fon­la, sanal ortam­da, e‑posta yoluy­la veya Wel­co­me Cen­te­r­’­da ücret­siz danış­man­lık hiz­me­ti ver­mek­ten mut­lu­luk duyarız.

Hedef kit­le

  • Tüm mes­lek ve sek­tör­ler­den ulus­la­ra­ra­sı pro­fes­yo­nel­ler, öğren­ci­ler ve staj­yer­ler ile aile üyeleri:
  • Tech­no­lo­gi­eRe­gi­on Karls­ru­he ile ilgi­le­nen ve halen yurt dışın­da yaşayanlar
  • İşe baş­la­dık­la­rın­da yurt dışın­dan yeni gelenler
  • Bir­kaç yıl­dır Tech­no­lo­gi­eRe­gi­on Karls­ru­he­’­de yaşa­yan ve pro­fes­yo­nel ola­rak değiş­mek isteyenler

 

İnd­ir­il­ecek bro­şür Alman­ca / İng­il­izce / Fran­sız­ca

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Pet­ra Ben­der / Moni­ka Stahl / Sin­éad O‘Brien
Wel­co­me Cen­ter Tech­no­lo­gi­eRe­gi­on Karlsruhe
Emmy-Noet­her-Stra­ße 11, 76131 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.