Hizmetler

Hizmetler

Mes­le­ki (yeni­den) oryan­tas­yon CJD

Pazartesi
Düzenlemeye göre zaman
Salı
Düzenlemeye göre zaman
Çarşamba 08:30 - 16:00
Perşembe 08:30 - 16:00
Cuma 08:30 - 16:00

CJD

Mes­le­ki (yeni­den) oryantasyon

Eğlen­ce­li ve finan­sal bağım­sız­lık sunan istik­rar­lı bir iş! Siz de bu hede­fe ula­şa­bi­lir­si­niz. Doğ­ru tek­li­fi bul­ma­nız­da size des­tek olu­yo­ruz. Mes­le­ki (yeni­den) oryan­tas­yon, eği­tim (yarı zaman­lı) veya yeter­li­lik yoluy­la. Bu, eği­ti­mi­niz veya kali­fi­kas­yo­nu­nuz sıra­sın­da nasıl mali açı­dan güven­de ola­bi­le­ce­ği­ni­ze dair tav­si­ye­le­ri de içerir.
Hemen iş ara­ma­ya baş­la­mak isti­yor­sa­nız, doğ­ru baş­vu­ru stra­te­ji­si­ni geliş­tir­me­niz için sizin­le bir­lik­te çalı­şa­ca­ğız ve iş bul­ma konu­sun­da size ipuç­la­rı vere­ce­ğiz. Ebe­veyn­ler ve göç­men­ler için, eği­tim yar­dı­mı veya dil edi­ni­mi konu­sun­da des­tek içe­ren özel hiz­met­ler sunuyoruz.

🗓️
Ran­de­vu­lar şah­sen veya çev­ri­mi­çi ola­rak alınabilir

Hedef kitlesi: hepsi ((Bekar) ebeveynler ve göç deneyimi olan kişiler için çok özel tekliflerimiz var.)
Bu davet ücretsizdir

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.