Hizmetler
Hizmetler

Yaban­cı yeter­li­lik­le­rin tanın­ma­sı konu­sun­da danışmanlık

Yaban­cı yeter­li­lik­le­rin tanın­ma­sı konu­sun­da danış­man­lık

Mes­le­ki yeter­li­li­ği­niz, okul bitir­me ser­ti­fi­ka­nız veya yurt­dı­şın­dan eği­tim dere­ce­niz mi var? Tanı­ma­ya mı ihti­ya­cı­nız var? Alman­ya­’­da­ki mes­le­ki veya aka­de­mik nite­lik­le­ri­niz­le ilgi­li tanın­ma ola­nak­la­rı­nız hak­kın­da sizi bilgilendireceğiz.

Baden-Würt­tem­berg Eya­le­ti Sos­yal İşl­er ve Enteg­ras­yon Bakan­lı­ğı tara­fın­dan finan­se edi­len Karls­ru­he ida­ri böl­ge­sin­de­ki mül­te­ci­le­re okul, mes­lek ve üni­ver­si­te yeter­li­lik­le­ri­nin tanın­ma­sı konu­sun­da danış­man­lık, reh­ber­lik ve des­tek sağ­lı­yo­ruz. Baden-Würt­tem­berg Bağım­sız Sos­yal Yar­dım Kuru­luş­la­rı Bir­li­ği e.V. ile işbir­li­ği içinde

Danış­man­lık hiz­met­le­ri­miz giz­li­dir ve ücretsizdir!

Şu anda çok sayı­da soru alı­yo­ruz. Bu neden­le, danış­man­lık ran­de­vu­su­na kadar geçecek süre­yi anla­yış­la kar­şı­la­ma­nı­zı rica ediyoruz.

Hedef kitlemiz:
İkam­et sta­tü­le­ri­ne bakıl­mak­sı­zın sığın­ma­cı­lar ve mülteciler.

Mül­te­ci danış­ma mer­kez­le­ri, mül­te­ci­le­rin mes­le­ki enteg­ras­yo­nu ala­nın­da­ki yerel danış­man­lık yapı­la­rı, eği­tim kurum­la­rı, işgü­cü piya­sa­sı kurum­la­rı ve işve­ren­le­rin yanı sıra tav­si­ye ara­yan diğer tüm kişiler.

Bizim tek­lif­le­ri­miz:
Karls­ru­he, Ras­tatt, Baden-Baden, Pforz­he­im, Enzk­re­is, Calw ve Fre­udens­tad­t­’ın kent­sel ve kır­sal böl­ge­le­rin­de ika­met eden kişi­le­re danış­man­lık hiz­me­ti veriyoruz.

Mes­le­ki enteg­ras­yon konu­la­rın­da, özel­lik­le de eği­tim ve mes­le­ki yeter­li­lik­le­rin tanın­ma­sı konu­sun­da danış­man­lık hiz­me­ti veri­yo­ruz: Refe­rans mes­lek­le­rin belir­len­me­si, tanın­ma süre­cin­de des­tek, finans­man ve fon ola­nak­la­rı­nın net­leş­ti­ril­me­si vb.

Baden-Würt­tem­berg Eya­le­ti Sos­yal İşl­er ve Enteg­ras­yon Bakan­lı­ğı tara­fın­dan finan­se edi­len Karls­ru­he ida­ri böl­ge­sin­de­ki mül­te­ci­le­re okul, mes­lek ve üni­ver­si­te yeter­li­lik­le­ri­nin tanın­ma­sı konu­sun­da danış­man­lık, reh­ber­lik ve des­tek sağ­lı­yo­ruz. Baden-Würt­tem­berg Bağım­sız Sos­yal Yar­dım Kuru­luş­la­rı Bir­li­ği e.V. ile işbir­li­ği içinde

Danış­man­lık hiz­met­le­ri­miz giz­li­dir ve ücret­siz­dir!

Şu anda çok sayı­da soru alı­yo­ruz. Bu neden­le, danış­man­lık ran­de­vu­su­na kadar geçecek süre­yi anla­yış­la kar­şı­la­ma­nı­zı rica ediyoruz.

Tanı­ma danış­man­lı­ğı için form
El ila­nı

Hedef kitlesi: hepsi (İkamet durumuna bakılmaksızın sığınmacılar ve mülteciler)
Bu davet ücretsizdir
Elli Reic­hert / Domi­ni­que Kirch­g­äss­ner / Laura Mössinger 
Diako­nisc­hes Werk Karlsruhe
Kri­egsst­ra­ße 47a — Hal­tes­tel­le: Karlstor/Bundesgerichtshof, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.