Hizmetler

Hizmetler

Yeni­den giriş için tavsiye

Pro­fes­yo­nel yeni­den giriş

Bazen mev­cut iş piya­sa­sın­da şan­sı­nız olup olma­dı­ğı­nı merak edi­yor musunuz?
Yok­sa çırak­lık yap­ma­nın müm­kün olup olma­ya­ca­ğı­nı düşü­nü­yor musu­nuz? Bel­ki yarı zaman­lı bile?
Bel­ki de sizi tat­min eden ve mad­di yar­dım alma­dan yaşa­ma­nı­za izin veren bir meslekte?

Ücret­siz ve yüküm­lü­lük olmaksızın
Kari­yer danış­man­la­rı­mız, oryan­tas­yon danış­man­lı­ğı için tüm bil­gi ve bağ­lan­tı­la­rıy­la hiz­me­ti­niz­de­dir. Endi­şe­le­ri­niz için zaman ayı­rır­lar ve fikir­le­ri­ni­zi sizin­le tar­tı­şa­bi­lir ve bel­ki de bir son­ra­ki adım­la­rı başlatabilirler.

Bro­şü­rü indir

©Flyer-Bun­de­sa­gen­tur für Arbeit

 

Hedef kitlesi: (Profesyonel yeniden girişten önceki kişiler)
Bu davet ücretsizdir
Berufs­be­ra­tung im Erwerbs­le­ben (BBiE)
Agen­tur für Arbe­it Karlsruhe-Rastatt
Bra­u­erstr. 10, 76135 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.