Oferte
Oferte

Wil­l­ko­m­men­sca­fé

Miercuri
la ibz

Wil­l­ko­m­men­sca­fé

Infor­ma­re, orien­ta­re, aju­tor și con­tact pen­tru imigranți

Pro­iec­tul“Bine ați venit la Karl­sru­he” ofe­ră infor­ma­ții ini­ția­le și orien­ta­re pen­tru imi­granți dintr‑o sin­gu­ră sur­să. Dorim să vă aju­tăm să vă sim­țiți bine­ve­niți în Karl­sru­he prin spri­jin, rețe­le și con­si­li­e­re și să găsiți o legă­tu­ră cu struc­tu­ri­le soci­a­le și soci­e­ta­le cât mai repe­de posi­bil și fără pier­deri de timp.

Încer­căm să facem acest lucru în două moduri:

1. pri­mul pilon este “Wel­co­me Café”, care are loc săp­tămâ­nal, în fie­ca­re mier­curi, între ore­le 16.00 și 18.00, în Café Glo­bus. Aces­ta nu numai că ofe­ră un loc pen­tru cre­a­rea de rețe­le, infor­ma­ții și întâl­niri, dar sta­bi­leș­te și con­tac­te per­so­na­le. Acce­sul la ser­vi­cii în toa­te dome­ni­i­le, cum ar fi locu­in­ța, mun­ca, edu­ca­ția, ofer­te­le soci­a­le și soci­e­ta­le, tre­bu­ie îmbunătățit.Ghidurile de inte­gra­re, care ofe­ră imi­gran­ți­lor con­si­li­e­re și asis­ten­ță. Aceștia îi înso­țesc la auto­ri­tăți și biro­uri sau le ofe­ră acti­vi­tăți (cum ar fi plim­bări prin oraș) pen­tru a le faci­li­ta sosi­rea și iden­ti­fi­ca­rea cu noua lor casă.

2 Al doi­lea pilon al pro­iec­tu­lui este “Info­bör­se”. Dife­riți actori (de exem­plu, cen­trul de ocu­pa­re a for­ței de mun­că, auto­ri­ta­tea edu­ca­țio­na­lă, biro­ul de inte­gra­re, con­si­li­e­re în dome­ni­ul migra­ți­ei, aso­ci­a­ți­i­le de imi­granți etc.) își pre­zin­tă ofer­te­le res­pec­ti­ve și ofe­ră infor­ma­ții des­pre subiec­te care sunt de mare impor­tan­ță pen­tru noii imi­granți. Schim­bul de infor­ma­ții ser­veș­te la trans­mi­te­rea de infor­ma­ții la pachet. Aces­ta are loc de două ori pe an.

Ore de birou:

Ora: mier­curi 16 – 18 la ibz
Locul: ibz, par­ter, Café Globus

 

Pli­ant

 

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Nico­le Blaffert
Inter­na­tio­na­les Begeg­nun­gs­zen­trum Karl­sru­he e.V. (ibz)
Kai­se­ra­l­lee 12d, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.