Govo­ri nje­mač­ki bolje

Srijeda

Pobolj­šaj­te izgo­vor i govor tije­la   Sudje­lo­va­nje samo nakon PRIJAVE na ema­il: !!! Sudje­lo­va­nje mogu­će samo od 14 godi­na!!!   Ponu­da “Govo­ri nje­mač­ki bolje” odr­ža­va se sri­je­dom pos­li­je­pod­ne u novim vidi više

Infor­ma­ci­je za rodi­te­lje — međunarod

Infor­ma­ci­je za rodi­te­lje — među­na­rod Infor­ma­ci­je o tema­ma ško­le i obra­zo­va­nja Grad Kar­l­sru­he podu­pi­re među­na­rod­ne rodi­te­lje bro­šu­ra­ma na raz­li­či­tim jezi­ci­ma na temu škol­skog obra­zo­va­nja. Osim toga, rodi­te­lji­ma poma­žu kva­li­fi­ci­ra­ni men­to­ri vidi više

Jezič­ni susret za uče­ni­ke osnov­nih škola

Srijeda
15:00 - 16:45

Jezič­ni susret za uče­ni­ke osnov­nih ško­la Ako želi­te pro­na­ći vezu za svo­ju dje­cu u Kar­l­sru­heu, upoz­na­ti nove pri­ja­te­lje i tre­ba­te pomoć u uče­nju nje­mač­kog, doš­li ste na pra­vo mjes­to! Vježbajte/učite/čitajte/govorite nje­mač­ki vidi više

Kon­zul­ta­tiv­ni ured za budu­će stu­den­te sa sta­tu­som izbjeglice/migranta

Ponedjeljak
14:00 - 16:00
Utorak
14:00 - 16:00
Srijeda
14:00 - 16:00
Četvrtak
14:00 - 16:00
Petak
14:00 - 16:00

Kon­zul­ta­tiv­ni ured za budu­će stu­den­te sa sta­tu­som izbjeglice/migranta Jes­te li zain­te­re­si­ra­ni za stu­di­ra­nje u Nje­mač­koj? U našim ter­mi­ni­ma kon­zul­ta­ci­ja odgo­va­ra­mo na vaša pita­nja. Pri­pre­mi­te doku­men­te za ter­min (jezik, ško­la i sve­uči­liš­ne vidi više

LERNBOX — KARLSRUHE

Utorak
15:00 - 17:00
Petak
15:00 - 17:00

Potreb­na je regis­tra­ci­ja   Opet poči­nje­mo u dvo­ri­štu.   NAPOKON!! može­mo se ponov­no sas­ta­ja­ti od 15.06.2021 u dvo­ri­štu Ler­n­boxa (uči­oni­ce) za pomoć izbje­gli­ca­ma Kar­l­sru­he — Alter Schlac­h­t­hof 59 ✅ Tako­đer smo pos­ta­vi­li vidi više

Među­na­rod­ni znans­tve­ni­ci i ured dobrodošlice

Među­na­rod­ni znans­tve­ni­ci i ured dobro­doš­li­ce za stra­ne znans­tve­ni­ke Inter­na­ti­onal Scho­lars & Wel­co­me Offi­ce (IScO) sre­diš­nji je kon­takt za među­na­rod­nu mobil­nost znans­tve­ni­ka na KIT‑u. IScO savje­tu­je stra­ne znans­tve­ni­ke koji dola­ze na vidi više

Moguć­nos­ti stu­di­ra­nja za izbjeglice

Savje­to­va­nje i koor­di­na­ci­ja u podru­čju izbje­gli­ca   Peda­go­škom sve­uči­li­štu Kar­l­sru­he važ­no je omo­gu­ći­ti izbje­gli­ca­ma stu­di­ra­nje. Bez obzi­ra na nji­hov tre­nut­ni sta­tus, sva­ka izbje­gli­ca može kon­tak­ti­ra­ti PH Kar­l­sru­he. PH Kar­l­sru­he ima vidi više

Mre­ža Kar­l­sru­he NUB (Odgoj i obra­zo­va­nje o pri­ro­di i okolišu)

Otkrij­te zajed­no pri­ro­du i oko­liš Sudi­oni­ci mre­že Odgoj i obra­zo­va­nje o pri­ro­di i oko­li­šu u Kar­l­sru­heu pos­ta­vi­li su za zada­tak pri­do­bi­ti lju­de za pri­ro­du i odr­ži­vi način živo­ta, razvi­ti zna­nje vidi više

Obra­zov­na podr­ška za škol­sku dje­cu iz obi­te­lji Sin­ta i Roma

Obra­zov­na podr­ška za škol­sku dje­cu iz obi­te­lji Sin­ta i Roma Podr­ška se odvi­ja oko 2 puta tjed­no u ško­la­ma ili kod kuće u obi­te­lji­ma. Indi­vi­du­al­na podr­ška i podr­ška u malim gru­pa­ma vidi više

Obra­zov­ne ponu­de — Bil­dun­g­sre­gi­on Karlsruhe

Bil­dun­g­sre­gi­on Kar­l­sru­he Pro­na­đi­te obra­zov­ne ponu­de onli­ne! Na inter­net­skoj plat­for­mi obra­zov­ne regi­je Kar­l­sru­he www.bildungsregion-karlsruhe.de može­te pro­na­ći obra­zov­ne ponu­de za raz­li­či­te cilj­ne sku­pi­ne. Glav­ne teme su: Ško­la Pro­fe­si­ja Migra­ci­ja Kul­tu­ra Sportski

Obra­zov­no savje­to­va­li­šte za mla­de migran­te i nji­ho­ve roditelje

Obra­zov­no savje­to­va­li­šte za mla­de migran­te i nji­ho­ve rodi­te­lje Uspjeh u ško­li Edu­ka­cij­sko savje­to­va­li­šte za mla­de migran­te i nji­ho­ve rodi­te­lje pro­jekt je Inter­na­ti­ona­ler Bun­da. Cilj je pove­ća­ti obra­zov­ne moguć­nos­ti uče­ni­ka kroz: Podr­ška za vidi više

Od žene za ženu

Onli­ne tečaj raz­go­vo­ra Govo­ri­te li već malo nje­mač­ki? Želi­te li raz­go­va­ra­ti s dru­gim žena­ma na nje­mač­kom? — Onda ste upra­vo ovdje na dobrom mjes­tu! Tečaj se tre­nut­no odvi­ja onli­ne i vidi više

Osnov­ni tečaj Tes­t­DaF i tečaj pri­pre­me za ispit TestDaF

od jezič­ne razi­ne B2   1.) Osnov­ni tečaj vodi do razi­ne B2/C1 CEFR‑a u 10 sati tjed­no. Pro­ši­ru­je opću jezič­nu kom­pe­ten­ci­ju u vje­šti­na­ma razu­mi­je­va­nja slu­ša­nja, čita­nja, pisme­nog i usme­nog izra­ža­va­nja. Osim vidi više

Pro­jekt kuma — PatinnenProjekt

Četvrtak
15:30 - 17:30

Pro­jekt kuma — Patin­nen­Pro­jekt za žene — ibz Ovaj pro­jekt spa­ja domo­rod­ku i imi­gran­ti­cu s ciljem uče­nja jed­no od dru­gog. Pos­to­je i redo­vi­ti grup­ni sas­tan­ci na koji­ma se istra­žu­ju dru­ge kul­tu­re. vidi više

Sprec­h­Pun­kt

Ponedjeljak
18:30 - 20:00
Četvrtak
18:30 - 20:00

Vjež­baj­te nje­mač­ki zajed­no Ponu­da za zajed­nič­ki raz­go­vor nje­mač­kog jezi­ka u malim mode­ri­ra­nim gru­pa­ma. Ako želi­te uči­ti i vjež­ba­ti nje­mač­ki, srdač­no Vas pozi­va­mo na naše ter­mi­ne. Sprec­h­Pun­kt je bes­plat­na ponu­da. Gru­pe vidi više

Tečaj nje­mač­kog jezika

Ponedjeljak
8:45 - 12:30
Utorak
8:45 - 12:30
Četvrtak
8:45 - 12:30

Tečaj nje­mač­kog za rodi­te­lje koji bri­nu o dje­ci. Ger­man cour­se for parents with chil­d­ca­re ser­vi­ce. Cours d‘allemand pour parents avec gar­de d‘enfants. دورة اللغة الألمانية للآباء والأمهات مع رعاية الأطفال vidi više