Ce este nou? Calen­da­rul de eve­ni­men­te din Karlsruhe

Tuesday, 31 December 2024

Ce este nou?  Calen­da­rul de eve­ni­men­te din Karl­sru­he Calen­da­rul de eve­ni­men­te al ora­șu­lui Karl­sru­he ofe­ră o ima­gi­ne de ansam­blu a aproa­pe tot ceea ce se întâm­plă în Karl­sru­he. 📆 La eve­ni­men­te­le Citiți mai mult

Înot — Întâl­ni­re socială

Thursday, 13 June 2024
Thursday, 20 June 2024
Thursday, 27 June 2024
Thursday, 4 July 2024
Thursday, 11 July 2024
Thursday, 18 July 2024
Thursday, 25 July 2024

Înot — Întâl­ni­re soci­a­lă  🏊🏼‍♀️ În fie­ca­re joi, ora­șul Karl­sru­he vă ofe­ră eve­ni­men­tul Întâl­ni­re soci­a­lă prin sport — înot. TIMES : Copii și ado­les­cenți sub 18 ani de la 17:00 Citiți mai mult

Inte­li­gen­ța arti­fi­ci­a­lă — ce este?

Sunday, 16 June 2024
11:00

Sonn­ta­gs­ca­fé Inte­li­gen­ța arti­fi­ci­a­lă — ce este? În cadrul pre­le­ge­rii, vom face mai întâi o scur­tă călă­to­rie prin isto­ria inte­li­gen­ței arti­fi­ci­a­le — de la înce­pu­tu­ri­le sale până la pro­gre­se­le din pre­zent — Citiți mai mult

Spe­ed dating pen­tru lucră­to­rii cali­fi­cați din străinătate

Wednesday, 10 July 2024
16:00 - 18:00

Spe­ed dating pen­tru lucră­to­rii cali­fi­cați din stră­i­nă­ta­te Având în vede­re defi­ci­tul de for­ță de mun­că, com­pa­ni­i­le întâm­pi­nă difi­cul­tăți tot mai mari în ocu­pa­rea pos­tu­ri­lor vacan­te. În cel mai recent son­daj Citiți mai mult

Clo­ud — Ver­ni­sa­jul expoziției

Friday, 7 June 2024
19:00
Thursday, 1 August 2024

Clo­ud — Ver­ni­sa­jul expo­zi­ți­ei Ceea ce de obi­cei are loc în fun­dal sau în par­tea de sus a ima­gi­nii se mută în cen­tru și în prim-plan în lucră­ri­le Lanei Aro­ur: Citiți mai mult

Țări Oameni Deli­ca­te­se — Japonia

Saturday, 15 June 2024
16:00 - 22:00

Țări Oameni Deli­ca­te­se — Japo­nia Întâl­ni­re culi­na­ră-cul­tu­ra­lă Taxa de par­ti­ci­pa­re: 25€. În aceas­tă sea­ră puteți expe­ri­men­ta Japo­nia în dife­ri­te moduri: Pasio­na­ții de gătit vor pre­găti deli­ca­te­se japo­ne­ze. Bucă­ta­rii serii vor fi Citiți mai mult

Cur­suri de ger­ma­nă de vară pen­tru ado­les­cenți și tineri adulți

Monday, 15 July 2024
Friday, 23 August 2024

Pen­tru ado­les­cenți și tineri adulți Cur­suri de ger­ma­nă de vară cu exa­me­ne fina­le cer­ti­fi­ca­te B1 sau mai sus — este abso­lut uimi­tor! 👉🏽 Înre­­gis­­trați-vă acum! Cine poa­te par­ti­ci­pa? Ado­les­cenți și Citiți mai mult