Biro­ul de con­su­la­ție pen­tru vii­to­rii stu­denți cu sta­tut de refugiat/migrant

Thursday, 2 March 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 6 April 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 13 April 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 4 May 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 1 June 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 6 July 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 7 September 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 5 October 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 2 November 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 7 December 2023
14:00 - 16:00

Biro­ul de con­su­la­ție pen­tru vii­to­rii stu­denți cu sta­tut de refugiat/migrant Sun­teți inte­re­sat să stu­di­ați în Ger­ma­nia? În cadrul ore­lor de con­sul­ta­ții vă răs­pun­dem la între­bări. Vă rugăm să vă asi­gu­rați Citiți mai mult

Ate­li­er de pic­tu­ră pen­tru copii ate­li­er de pic­tu­ră copil & artă

Monday, 27 February 2023
Sunday, 2 April 2023

Ate­li­e­rul de pic­tu­ră pen­tru copii își pro­pu­ne să cre­e­ze un spa­țiu liber pen­tru dezvol­ta­rea holis­ti­că în care copi­ii își pot dezvol­ta lumi­le de culoa­re și for­mă. Prin inter­me­di­ul lite­ra­tu­rii nara­te Citiți mai mult

Săp­tămâ­ni­le inter­națio­na­le împo­tri­va rasis­mu­lui Karl­sru­he 2023

Monday, 20 March 2023
Sunday, 2 April 2023

Ziua inter­națio­na­lă împo­tri­va rasis­mu­lui este săr­bă­to­ri­tă anu­al la 21 mar­tie și a fost pro­cla­ma­tă de Orga­ni­za­ția Națiu­ni­lor Uni­te în 1966. în ulti­mii ani, la Karl­sru­he au fost orga­ni­za­te, de ase­me­nea, Citiți mai mult

MONDO 2023 — o săr­bă­toa­re pen­tru toți

Saturday, 17 June 2023
14:00 - 22:30

MONDO — o săr­bă­toa­re pen­tru toți MONDO înseam­nă “lume”. Nume­le spu­ne totul: Fes­ti­va­lul pre­zin­tă diver­si­ta­tea cul­tu­ra­lă a cetă­țe­ni­lor din Karl­sru­he din întrea­ga lume. Aso­ci­a­ți­i­le și insti­tu­ți­i­le din Ger­ma­nia și din stră­i­nă­ta­te Citiți mai mult

Ate­li­er de pic­tu­ră “Ames­te­când culori pen­tru pace”

Saturday, 1 April 2023
15:00 - 18:00 Uhr

Ate­li­er de pic­tu­ră “Ames­te­când culori pen­tru pace” Copii din 4 țări dife­ri­te (Româ­nia, Repu­bli­ca Mol­do­va, Rusia, Ucrai­na) se vor întâl­ni pen­tru a pic­ta. Eve­ni­men­tul va avea loc în data de 01.04.2023, între Citiți mai mult

Târg de for­ma­re — înce­peți cariera

Saturday, 13 May 2023
10:00 - 15:30

Târg de for­ma­re — înce­peți carie­ra Târ­gul de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă “Ein­sti­eg Beruf” este cel mai mare târg regio­nal de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă și atra­ge în fie­ca­re an mii de stu­denți, tineri Citiți mai mult

Ver­ni­sa­jul expo­zi­ți­ei: Cari­ca­turi poli­ti­ce din Gambia

Friday, 31 March 2023
Monday, 15 May 2023

Cari­ca­turi poli­ti­ce din Gam­bia Artis­ta Aba T. Hyda­ra, năs­cu­tă în 1975, locu­ieș­te în Bar­ra, pe malul nor­dic al râu­lui Gam­bia. Dese­ne­le și cari­ca­tu­ri­le sale poli­ti­ce abor­dea­ză cri­me­le și tor­tu­ri­le îngro­zi­toa­re Citiți mai mult