Yeni ne var? Karls­ru­he Etkin­lik Takvimi

Tuesday, 31 December 2024

Yeni ne var?  Karls­ru­he Etkin­lik Tak­vi­mi Karls­ru­he Bele­di­ye­si­’­nin etkin­lik tak­vi­mi Karls­ru­he­’­de olan biten her şeye ‑nere­­­de­y­­­se- genel bir bakış sunu­yor. 📆 Bura­da­ki etkin­lik­le­re Karls­ru­he entdecken.erleben.besuchen Karls­ru­he Touris­mus GmbH, 2014 yılın­dan bu daha faz­la okuyun

Yüz­me — Sos­yal buluşma

Thursday, 13 June 2024
Thursday, 20 June 2024
Thursday, 27 June 2024
Thursday, 4 July 2024
Thursday, 11 July 2024
Thursday, 18 July 2024
Thursday, 25 July 2024

Yüz­me — Sos­yal buluş­ma  🏊🏼‍♀️ Karls­ru­he şeh­ri her Per­şem­be size spor yoluy­la sos­yal buluş­ma etkin­li­ği sunu­yor — yüz­me. TIMES : Çocuk­lar ve 18 yaş altı genç­ler 17:00 — 18:30 saat­le­ri daha faz­la okuyun

MONDO 2024 — her­kes için bir kutlama

Saturday, 22 June 2024
14:00

MONDO 2024 — her­kes için bir kut­la­ma MONDO “dün­ya” anla­mı­na gelir. Fes­ti­val, dün­ya­nın dört bir yanın­dan gelen Karls­ru­he sakin­le­ri­nin kül­tü­rel çeşit­li­li­ği­ni ser­gi­li­yor. Yaba­n­­­cı-Alman der­nek­le­ri ve kurum­la­rı stant­la­rı ve çeşit­li kül­tü­rel daha faz­la okuyun

Yapay zeka — nedir bu?

Sunday, 16 June 2024
11:00

Sonn­tags­ca­fé Yapay zeka — nedir bu? Kon­fe­rans­ta ilk ola­rak yapay zeka­nın baş­lan­gı­cın­dan günü­müz­de­ki iler­le­me­le­re kadar olan tari­hin­de kısa bir yol­cu­lu­ğa çıka­ca­ğız ve “yapay zeka­nın” bizim için ger­çek­te ne anla­ma gel­di­ği veya daha faz­la okuyun

Yurt dışın­dan gelen vasıf­lı işçi­ler için hız­lı buluşma

Wednesday, 10 July 2024
16:00 - 18:00

Yurt dışın­dan gelen vasıf­lı işçi­ler için hız­lı buluş­ma İşg­ücü açı­ğı göz önü­ne alın­dı­ğın­da, şir­ket­ler boş pozis­yon­la­rı dol­dur­mak­ta gide­rek daha faz­la zor­la­nı­yor. Karls­ru­he Sana­yi ve Tica­ret Oda­sı tara­fın­dan yapı­lan son eko­no­mi daha faz­la okuyun

Bulut — Ser­gi açılışı

Friday, 7 June 2024
19:00
Thursday, 1 August 2024

Bulut — Ser­gi açı­lı­şı Lana Aro­ur­’un çalış­ma­la­rın­da genel­lik­le arka plan­da ya da res­min üst kıs­mın­da yer alan şey, orta­ya ve ön pla­na taşı­nı­yor: bulut­lar. Pas­tel ton­lar­da narin ens­tan­ta­ne­ler­dir. Port­re­le­rin yanı daha faz­la okuyun

Ülke­ler İns­anl­ar Lez­zet­ler — Japonya

Saturday, 15 June 2024
16:00 - 22:00

Ülke­ler İns­anl­ar Lez­zet­ler — Japon­ya Mut­­­fak-kül­­­tür kar­şı­laş­ma­sı Katı­lım ücre­ti: 25€ Bu akşam Japon­ya­’­yı fark­lı şekil­ler­de dene­yim­le­ye­bi­lir­si­niz: Aşçı­lık merak­lı­la­rı Japon lez­zet­le­ri hazır­la­ya­cak. Akşa­mın şef­le­ri saat 7’den iti­ba­ren sizin­le bir masa­ya otur­mak­tan, yemek daha faz­la okuyun

Genç­ler ve Genç Yetiş­kin­ler için Yaz Alman­ca Kursları

Monday, 15 July 2024
Friday, 23 August 2024

Genç­ler ve genç yetiş­kin­ler için Ser­ti­fi­ka­lı final sınav­la­rı B1 veya üze­ri olan Yaz Alman­ca Kurs­la­rı — bu kesin­lik­le hari­ka! 👉🏽 Şim­di kay­do­lun! Kim­ler katı­la­bi­lir? A2 veya daha yük­sek dil sevi­ye­sin­de iyi daha faz­la okuyun