Hemin­g­way Loun­ge­’­da After Work International

Monday, 6 November 2023
music event
Monday, 20 November 2023
quiz event
Monday, 11 December 2023
music event

Fei­era­bend Inter­na­ti­onal etkin­lik seri­si, Karls­ru­he­’­de­ki ulus­la­ra­ra­sı pro­fes­yo­nel­le­rin mes­le­ki faali­yet­le­ri­nin yanı sıra kül­tü­rel ve sos­yal katı­lım­la­rı­nı kolay­laş­tır­mak ama­cıy­la geliş­ti­ril­miş­tir. Eki­bin çekir­de­ği, bir has­ta­ne­nin hem­şi­re­lik ala­nı çev­re­sin­de pro­fes­yo­nel ola­rak faali­yet gös­ter­mek­te­dir. Alman­ya­’­nın daha faz­la okuyun

Yeni ne var? Karls­ru­he Etkin­lik Takvimi

Sunday, 31 December 2023

Yeni ne var?  Karls­ru­he Etkin­lik Tak­vi­mi Karls­ru­he Bele­di­ye­si­’­nin etkin­lik tak­vi­mi Karls­ru­he­’­de olan biten her şeye ‑nere­­­de­y­­­se- genel bir bakış sunu­yor. 📆 Bura­da­ki etkin­lik­le­re Karls­ru­he entdecken.erleben.besuchen Karls­ru­he Touris­mus GmbH, 2014 yılın­dan bu daha faz­la okuyun

Noel Bah­çe­si Karlsruhe

Thursday, 23 November 2023
17 bis 21:30
Sunday, 7 January 2024

Zoolo­gisc­her Stadt­gar­te­n­’­da ben­zer­siz aydın­lat­ma tasa­rı­mı Noel Bah­çe­si Karls­ru­he Bu kış Karls­ru­he­’­de hava kas­vet­li ve karan­lık olma­ya­cak. Noel Bah­çe­si karan­lık mev­si­me ışık geti­ri­yor ve sizi Noel bek­len­ti­si­nin tadı­nı bir­lik­te çıkar­ma­ya davet daha faz­la okuyun

Ocak 2024’ten iti­ba­ren ibz­’­de yoga

Thursday, 11 January 2024
18.00 - 20.00

Sezer Katil­mis tara­fın­dan Ocak 2024’ten iti­ba­ren ibz­’­de yoga 11’den. Ocak 2024 Per­şem­be gün­le­ri 18.00 — 19.00 saat­le­ri / 1. ders saati 19.00 — 20.00 saat­le­ri ara­sı / 2. ders saati Fiyat Haf­ta­lık 5€ Ken­di daha faz­la okuyun

Çok dil­li ve üst yazı­lı tiyat­ro — PINOCCHIO

Sunday, 3 December 2023
16:00
Sunday, 17 December 2023
14:00
Sunday, 17 December 2023
17:00
Thursday, 28 December 2023
17:00
Friday, 29 December 2023
14:00
Friday, 29 December 2023
17:00
Sunday, 7 January 2024
14:00
Sunday, 7 January 2024
17:00

Çok dil­li ve üst yazı­lı tiyat­ro — PINOCCHIO 6 yaşın­dan iti­ba­ren Süre: 1 saat 15 daki­ka, ara yok Aile oyu­nu­muz Pinok­yo, Ara­lık ayın­da Kon­zert­ha­us Karls­ru­he­’­de çok sayı­da haf­ta sonu ve tatil daha faz­la okuyun