Mülteci/göçmen sta­tü­sün­de­ki aday öğren­ci­ler için danış­man­lık ofisi

Thursday, 2 March 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 6 April 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 13 April 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 4 May 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 1 June 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 6 July 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 7 September 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 5 October 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 2 November 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 7 December 2023
14:00 - 16:00

Mülteci/göçmen sta­tü­sün­de­ki aday öğren­ci­ler için danış­man­lık ofi­si Alman­ya­’­da eği­tim almak­la ilgi­le­ni­yor musu­nuz? Danış­ma saat­le­ri­miz­de soru­la­rı­nı­zı yanıt­lı­yo­ruz. Lüt­fen ran­de­vu için bel­ge­le­ri­ni­zi hazır bulun­dur­du­ğu­nuz­dan emin olun (dil, okul ve üni­ver­si­te ser­ti­fi­ka­la­rı, otur­ma izni). Her Per­şem­be, daha faz­la okuyun

Hemin­g­way Loun­ge­’­da After Work International

Monday, 8 May 2023
music event
Monday, 5 June 2023
music event
Monday, 3 July 2023
music event
Monday, 11 September 2023
music event
Monday, 9 October 2023
music event
Monday, 6 November 2023
music event
Monday, 11 December 2023
music event
Monday, 22 May 2023
quiz event
Monday, 19 June 2023
quiz event
Monday, 17 July 2023
quiz event
Monday, 25 September 2023
quiz event
Monday, 23 October 2023
quiz event
Monday, 20 November 2023
quiz event

Fei­era­bend Inter­na­ti­onal etkin­lik seri­si, Karls­ru­he­’­de­ki ulus­la­ra­ra­sı pro­fes­yo­nel­le­rin mes­le­ki faali­yet­le­ri­nin yanı sıra kül­tü­rel ve sos­yal katı­lım­la­rı­nı kolay­laş­tır­mak ama­cıy­la geliş­ti­ril­miş­tir. Eki­bin çekir­de­ği, bir has­ta­ne­nin hem­şi­re­lik ala­nı çev­re­sin­de pro­fes­yo­nel ola­rak faali­yet gös­ter­mek­te­dir. Alman­ya­’­nın daha faz­la okuyun

MONDO 17. Juni — her­kes için bir kutlama

Saturday, 17 June 2023
14:00 - 22:30

MONDO — her­kes için bir kut­la­ma MONDO “dün­ya” anla­mı­na gelir. Adı her şeyi anla­tı­yor: Fes­ti­val, Karls­ru­he­’­nin dün­ya­nın dört bir yanın­dan gelen vatan­daş­la­rı­nın kül­tü­rel çeşit­li­li­ği­ni göz­ler önü­ne seri­yor. Yaba­n­­­cı-Alman der­nek­le­ri ve daha faz­la okuyun

Imp­ro­fes­ti­val Karls­ru­he — Ulus­la­ra­ra­sı Tiyat­ro Gösterileri

Tuesday, 29 August 2023
Sunday, 3 September 2023

Imp­ro­fes­ti­val Karls­ru­he — Ulus­la­ra­ra­sı Tiyat­ro Gös­te­ri­le­ri 29 Ağus­tos — 3 Eylül Bu yıl 2023: 11 top­lu­luk üye­si (10 aktör ve akt­ris ve 1 müzis­yen) Top­lam 13 atöl­ye çalış­ma­sı Ve 15 tama­men fark­lı daha faz­la okuyun

Kara­yip Akşa­mı: ÜLKELER. İNSANLAR. LEZZETLER

Saturday, 24 June 2023
19:00 - 22:00 Uhr

Kara­yip Akşa­mı: ÜLKELER. İNSANLAR. LEZZETLER Bu akşam Kara­yip mut­fa­ğı­nın tadı­nı çıka­ra­bi­lir­si­niz. Uzman reh­ber­li­ğin­de küçük bir grup halin­de Kara­yip lez­zet­le­ri hazır­la­ya­cak­sı­nız. Akşam 7’den iti­ba­ren menü­nü­zü “konuk­la­ra” suna­cak, bir­lik­te yemek yiyecek ve daha faz­la okuyun

Ergen­ler ve Genç Yetiş­kin­ler için Yaz Alman­ca Kursları

Monday, 17 July 2023
Friday, 25 August 2023

Ser­ti­fi­ka­lı final sınav­la­rı B1 veya üze­ri olan yoğun­laş­tı­rıl­mış yaz kurs­la­rı Hedef kit­le, önce­lik­le 2022/23 öğre­tim yılın­da bir çırak­lık veya tam zaman­lı mes­le­ki eği­tim prog­ra­mı­na baş­la­ya­cak ve ser­ti­fi­ka­lı B1 sına­vı­na veya daha faz­la okuyun

KITA fuarı — Gelecek vade­den küçük kah­ra­man­lar için hari­ka rol model­ler aranıyor

Thursday, 15 June 2023
13:30 - 17:00

KITA fuarı, gelecek vade­den küçük kah­ra­man­lar için hari­ka rol model­le­ri arı­yor Çocuk­lar­la çalış­mak ister misi­niz? Nite­lik­li çalı­şan­la­ra yöne­lik yük­sek talep ve iyi gelecek bek­len­ti­le­ri, çocuk bakı­mı ala­nın­da çok çeşit­li kari­yer daha faz­la okuyun

Türk­ce onli­ne Bil­gi­len­dir­me Top­lan­tı­sı „Yurt Dışın­dan Alı­nan Diplomalar/ Kalifikasyonlar“

Wednesday, 21 June 2023
18:00 - 19:30

Türk­ce onli­ne Bil­gi­len­dir­me Top­lan­tı­sı„Yurt Dışın­dan Alı­nan Diplomalar/ Kali­fi­kas­yon­lar“ ✓ Yaban­ci ülke ́den alın­mış bir dip­lo­ma­nız mı var?✓ Mes­le­ği­niz­de çalı­şıp çalı­şa­ma­ya­ca­ğı­nı­zı mı öğren­mek isti­yor­su­nuz?✓ Alman­ya ́da denk­li­ğin nasıl işle­di­ği­ni mi öğren­mek daha faz­la okuyun