Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Bol­z­plat­z­li­ga Karl­sru­he 2024

Friday, 7 June 2024
Termenul limită de înregistrare

Înțe­le­ge­rea inter­cul­tu­ra­lă în rân­dul tine­ri­lor prin dis­trac­ția fotbalului

“Bol­z­plat­z­li­ga Karl­sru­he” este un pro­iect pen­tru înțe­le­ge­rea inter­cul­tu­ra­lă între copii și tineri de dife­ri­te culturi. 
și ori­gi­nea națio­na­lă. Este vor­ba des­pre fotbal, corec­ti­tu­di­ne, tole­ran­ță, res­pect și, mai pre­sus de toa­te, distracție.

Înce­pând cu vara anu­lui 2019, Comi­te­tul de Tine­ret al ora­șu­lui orga­ni­zea­ză “Liga de fotbal din Karl­sru­he” împre­u­nă cu Depar­ta­men­tul de Edu­ca­ție și Sport.

În șap­te zile de meciuri în 3 gru­pe de vâr­stă, pen­tru pri­ma dată, meciu­ri­le se vor dis­pu­ta pe dife­ri­te tere­nuri de fotbal din Karlsruhe.

Toa­te infor­ma­ți­i­le supli­men­ta­re pot fi găsi­te în docu­men­tul atașat 💡. 

flu­tu­raș

și 

for­mu­la­rul de înregistrare

.

Grupul țintă: copii, adolescenți
Acest eveniment este gratuit
Till Hofmann
Schul- und Sportamt
,

Organizator