Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

MONDO 2024 — o săr­bă­toa­re pen­tru toa­tă lumea

Saturday, 22 June 2024
14:00

O săr­bă­toa­re pen­tru toa­tă lumea

MONDO 2024

MONDO înseam­nă “lume”. Fes­ti­va­lul pre­zin­tă diver­si­ta­tea cul­tu­ra­lă a locu­i­to­ri­lor din Karl­sru­he din întrea­ga lume.

Aso­ci­a­ți­i­le și insti­tu­ți­i­le din stră­i­nă­ta­te și din Ger­ma­nia se pre­zin­tă cu stan­duri și un pro­gram cul­tu­ral divers. Ofe­ră infor­ma­ții des­pre pro­iec­te­le, acti­vi­tă­ți­le și eve­ni­men­te­le actu­a­le lega­te de acti­vi­ta­tea inter­cul­tu­ra­lă și inter­națio­na­lă din Karl­sru­he. Pes­te tot sunt ofe­ri­te spe­cia­li­tăți din întrea­ga lume. Volun­ta­rii din aso­ci­a­ții sunt res­pon­sa­bili pen­tru mân­că­ruri și garan­tea­ză ast­fel o auten­ti­ci­ta­te greu de găsit la alte festivaluri.

Diver­si­ta­tea și colo­ri­tul ora­șu­lui Karl­sru­he pot fi expe­ri­men­ta­te cu toa­te sim­țu­ri­le la MONDO 2024.

În fața con­flic­te­lor și răz­bo­a­ie­lor din întrea­ga lume, dar și în ini­ma Euro­pei, coe­xis­ten­ța paș­ni­că și cele­bra­rea comu­nă a dife­ri­te­lor cul­turi la Karl­sru­he repre­zin­tă un sem­nal de speranță.

📎 Puteți găsi PROGRAM aici.

 

Grupul țintă: toate
Acest eveniment este gratuit

Organizator