Kon­zul­ta­tiv­ni ured za budu­će stu­den­te sa sta­tu­som izbjeglice/migranta

Thursday, 2 March 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 6 April 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 13 April 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 4 May 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 1 June 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 6 July 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 7 September 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 5 October 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 2 November 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 7 December 2023
14:00 - 16:00

Kon­zul­ta­tiv­ni ured za budu­će stu­den­te sa sta­tu­som izbjeglice/migranta Jes­te li zain­te­re­si­ra­ni za stu­di­ra­nje u Nje­mač­koj? U našim ter­mi­ni­ma kon­zul­ta­ci­ja odgo­va­ra­mo na vaša pita­nja. Pri­pre­mi­te doku­men­te za ter­min (jezik, ško­la i sve­uči­liš­ne vidi više

Dje­čja sli­kar­ska radi­oni­ca child & art

Monday, 27 February 2023
Sunday, 2 April 2023

Dje­čja sli­kar­ska radi­oni­ca ima za cilj stvo­ri­ti slo­bo­dan pros­tor za cje­lo­vit razvoj u kojem dje­ca mogu otkri­ti svo­je svje­to­ve boja i obli­ka. Pre­pri­ča­nom dje­čjom knji­žev­noš­ću pro­mi­ču se vizu­al­ne i jezič­ne vidi više

Azu­bi-Spe­ed-Dating — IHK

Thursday, 9 March 2023
3:00 pm to 5:30 pm
Saturday, 13 May 2023
all day

Tra­ži­te li nauko­va­nje za 2023.? Započ­ni svo­je nauko­va­nje ili dual­ni stu­dij sada i pri­dru­ži se spe­ed datin­gu! Kako bi oku­pi­li mla­de koji tra­že mjes­to za obu­ku i vjež­be­nič­ke tvrt­ke, IHK vidi više

Među­na­rod­ni tjed­ni pro­tiv rasiz­ma Kar­l­sru­he 2023

Monday, 20 March 2023
Sunday, 2 April 2023

Među­na­rod­ni dan bor­be pro­tiv rasiz­ma obi­lje­ža­va se sva­ke godi­ne 21. ožuj­ka, a pro­gla­si­li su ga Uje­di­nje­ni naro­di 1966. godi­ne. pos­ljed­njih godi­na Među­na­rod­ni tjed­ni bor­be pro­tiv rasiz­ma odr­ža­va­ju se iu Kar­l­sru­heu vidi više

Sli­kar­ska radi­oni­ca “Mije­ša­njem boja za mir”

Saturday, 1 April 2023
15:00 - 18:00 Uhr

Sli­kar­ska radi­oni­ca “Mije­ša­njem boja za mir” Dje­ca iz 4 raz­li­či­te zem­lje (Rumunj­ska, Repu­bli­ka Mol­da­vi­ja, Rusi­ja, Ukra­ji­na) susrest će se da sli­ka­ju. Doga­đaj će se odr­ža­ti 01.04.2023., od 15.00–18.00 sati u ibz. Pozi­va­mo vidi više

Sajam tre­nin­ga — započ­ni­te svo­ju karijeru

Saturday, 13 May 2023
10:00 - 15:30

Sajam tre­nin­ga — započ­ni­te svo­ju kari­je­ru Sajam stru­kov­nog obra­zo­va­nja “Eins­ti­eg Beruf” naj­ve­ći je regi­onal­ni sajam stru­kov­nog obra­zo­va­nja i sva­ke godi­ne priv­la­či tisu­će uče­ni­ka, mla­dih i nji­ho­vih rodi­te­lja na sajam u vidi više

Među­na­rod­ni dje­čji festival

Sunday, 23 April 2023
14:00

Među­na­rod­ni dje­čji fes­ti­val Vrlo zanim­ljiv inter­kul­tu­ral­ni pro­gram. ” Tür­kis­c­her Elter­nve­re­in ” pri­dru­žit će se mno­ge raz­li­či­te udru­ge Kar­l­sru­hea, s pro­gra­mi­ma za dje­cu u obli­ku scen­skih pred­sta­va, ples­nih nas­tu­pa, zbor­ske glaz­be vidi više

Otvo­re­nje izlož­be: Poli­tič­ke kari­ka­tu­re iz Gambije

Friday, 31 March 2023
Monday, 15 May 2023

Poli­tič­ke kari­ka­tu­re iz Gam­bi­je Umjet­nik Aba T. Hyda­ra , rođen 1975., živi u Bar­ri, na sje­ver­noj oba­li rije­ke Gam­bi­je. Nje­go­ve poli­tič­ke kari­ka­tu­re i kari­ka­tu­re bave se zlo­či­ni­ma i užas­nim muče­nji­ma vidi više