Кон­суль­ський від­діл для абі­ту­рі­єн­тів зі ста­ту­сом біженця/мігранта

Thursday, 2 March 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 6 April 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 13 April 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 4 May 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 1 June 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 6 July 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 7 September 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 5 October 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 2 November 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 7 December 2023
14:00 - 16:00

Кон­суль­ський від­діл для абі­ту­рі­єн­тів зі ста­ту­сом біженця/мігранта Ви заці­кав­ле­ні в навчан­ні в Німеч­чи­ні? У годи­ни кон­суль­та­цій ми від­по­ві­мо на ваші запи­та­н­ня. Будь ласка, пере­ко­най­те­ся, що ваші доку­мен­ти гото­ві до зустрі­чі чита­ти далі

After Work International в Hemingway Lounge

Monday, 8 May 2023
music event
Monday, 5 June 2023
music event
Monday, 3 July 2023
music event
Monday, 11 September 2023
music event
Monday, 9 October 2023
music event
Monday, 6 November 2023
music event
Monday, 11 December 2023
music event
Monday, 22 May 2023
quiz event
Monday, 19 June 2023
quiz event
Monday, 17 July 2023
quiz event
Monday, 25 September 2023
quiz event
Monday, 23 October 2023
quiz event
Monday, 20 November 2023
quiz event

Серія захо­дів Feierabend International була роз­ро­бле­на з метою полег­ше­н­ня досту­пу до куль­тур­ної та соці­аль­ної уча­сті для між­на­ро­дних фахів­ців у Карл­сруе на дода­ток до їхньої про­фе­сій­ної діяль­но­сті. Ядро коман­ди — це чита­ти далі

Імпро­фе­сти­валь Карл­сруе — між­на­ро­дні теа­траль­ні вистави

Tuesday, 29 August 2023
Sunday, 3 September 2023

Імпро­фе­сти­валь Карл­сруе — між­на­ро­дні теа­траль­ні виста­ви 29 сер­пня — 3 вере­сня Це 2023 рік: 11 уча­сни­ків ансам­блю (10 акто­рів і актрис та 1 музи­кант) Зага­лом від­бу­ло­ся 13 вор­кшо­пів І 15 абсо­лю­тно чита­ти далі

Кариб­ський вечір: КРАЇНИ. ЛЮДИ. СМАКОЛИКИ

Saturday, 24 June 2023
19:00 - 22:00 Uhr

Кариб­ський вечір: КРАЇНИ. ЛЮДИ. СМАКОЛИКИ Цьо­го вечо­ра ви змо­же­те насо­ло­ди­ти­ся кариб­ською кухнею. Ви буде­те готу­ва­ти делі­ка­те­си з Кариб­сько­го басей­ну в неве­ли­кій гру­пі під керів­ни­цтвом екс­пер­тів. З 19:00 ви буде­те пода­ва­ти чита­ти далі

Літні кур­си німе­цької мови для під­лі­тків та молоді

Monday, 17 July 2023
Friday, 25 August 2023

Літні інтен­сив­ні кур­си з сер­ти­фі­ко­ва­ни­ми випу­скни­ми іспи­та­ми B1 або вище Цільо­вою гру­пою є насам­пе­ред під­лі­тки (від 15 років) та моло­ді люди, які воло­ді­ють німе­цькою мовою на рів­ні А2 або вище, які чита­ти далі

Вистав­ка KITA — Шука­є­мо чудо­ві при­кла­ди для наслі­ду­ва­н­ня для малень­ких героїв

Thursday, 15 June 2023
13:30 - 17:00

Вистав­ка KITA, що шукає чудо­ві при­кла­ди для наслі­ду­ва­н­ня для малень­ких геро­їв-поча­тків­ців Хоче­те пра­цю­ва­ти з дітьми? Висо­кий попит на ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків і хоро­ші пер­спе­кти­ви на май­бу­тнє від­кри­ва­ють широ­кий спектр кар’єр­них можли­во­стей чита­ти далі