Що ново­го? Кален­дар подій Карлсруе

Tuesday, 31 December 2024

Що ново­го? Кален­дар подій Карл­сруе Кален­дар подій міста Карл­сруе надає огляд — май­же — всьо­го, що від­бу­ва­є­ться в Карл­сруе. 📆 Захо­ди тут Карл­сруе entdecken.erleben.besuchen Karlsruhe Tourismus GmbH про­су­ває тури­сти­чні про­по­зи­ції чита­ти далі

Пла­ва­н­ня — соці­аль­на зустріч

Thursday, 13 June 2024
Thursday, 20 June 2024
Thursday, 27 June 2024
Thursday, 4 July 2024
Thursday, 11 July 2024
Thursday, 18 July 2024
Thursday, 25 July 2024

Пла­ва­н­ня — соці­аль­на зустріч  🏊🏼‍♀️ Щоче­твер­га місто Карл­сруе про­по­нує вам захід ” Соці­аль­не спіл­ку­ва­н­ня через спорт — пла­ва­н­ня”. TIMES : Діти та під­лі­тки до 18 років з 17:00 до 18:30. чита­ти далі

MONDO 2024 — свя­то для всіх

Saturday, 22 June 2024
14:00

MONDO 2024 — свя­то для всіх MONDO озна­чає «світ». Фести­валь демон­струє куль­тур­не роз­ма­ї­т­тя мешкан­ців Карл­сруе з усьо­го сві­ту. Закор­дон­ні німе­цькі об’­єд­на­н­ня та уста­но­ви пре­зен­ту­ють себе стен­да­ми та різно­ма­ні­тною куль­тур­ною про­гра­мою. Вони нада­ють чита­ти далі

Шту­чний інте­лект — що це таке?

Sunday, 16 June 2024
11:00

Sonntagscafé Шту­чний інте­лект — що це таке? У лекції ми спо­ча­тку здій­сни­мо коро­тку подо­рож істо­рі­єю шту­чно­го інте­ле­кту — від його вито­ків до дося­гнень сьо­го­де­н­ня — і поста­ви­мо пита­н­ня про те, що чита­ти далі

Швид­кі зна­йом­ства для ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків з‑за кордону

Wednesday, 10 July 2024
16:00 - 18:00

Швид­кі зна­йом­ства для ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків з‑за кор­до­ну Зва­жа­ю­чи на дефі­цит робо­чої сили, ком­па­ні­ям стає деда­лі скла­дні­ше запов­ню­ва­ти вакан­сії. В остан­ньо­му еко­но­мі­чно­му дослі­джен­ні, про­ве­де­но­му Тор­го­­во-про­­ми­­сло­­вою пала­тою Карл­сруе, 65% опи­та­них ком­па­ній вва­жа­ють чита­ти далі

Хма­ра — від­кри­т­тя виставки

Friday, 7 June 2024
19:00
Thursday, 1 August 2024

Хма­ра — від­кри­т­тя вистав­ки Те, що зазви­чай від­бу­ва­є­ться на задньо­му пла­ні або у верх­ній части­ні кар­ти­ни, у робо­тах Лани Арур пере­мі­щу­є­ться на сере­ди­ну і пере­дній план: хма­ри. Це ніжні знім­ки чита­ти далі

Кра­ї­ни Люди Делі­ка­те­си — Японія

Saturday, 15 June 2024
16:00 - 22:00

Кра­ї­ни Люди Делі­ка­те­си — Япо­нія Кулі­­на­р­но-куль­ту­р­на зустріч Вар­тість уча­сті: 25 євро Цьо­го вечо­ра ви змо­же­те від­чу­ти Япо­нію по-різно­­му: Енту­зі­а­сти кулі­на­рії при­го­ту­ють япон­ські делі­ка­те­си. Шеф-куха­­рі вечо­ра будуть раді поси­ді­ти з вами за чита­ти далі

Літні кур­си німе­цької мови для під­лі­тків та молоді

Monday, 15 July 2024
Friday, 23 August 2024

Для під­лі­тків та моло­ді Літні кур­си німе­цької мови з сер­ти­фі­ко­ва­ним випу­скним іспи­том B1 або вище — це про­сто чудо­во ! 👉🏽 Заре­є­струй­тесь зараз! Хто може взя­ти участь? Під­лі­тки та моло­ді люди чита­ти далі