After Work International в Hemingway Lounge

Monday, 6 November 2023
music event
Monday, 20 November 2023
quiz event
Monday, 11 December 2023
music event

Серія захо­дів Feierabend International була роз­ро­бле­на з метою полег­ше­н­ня досту­пу до куль­тур­ної та соці­аль­ної уча­сті для між­на­ро­дних фахів­ців у Карл­сруе на дода­ток до їхньої про­фе­сій­ної діяль­но­сті. Ядро коман­ди — це чита­ти далі

Що ново­го? Кален­дар подій Карлсруе

Sunday, 31 December 2023

Що ново­го? Кален­дар подій Карл­сруе Кален­дар подій міста Карл­сруе надає огляд — май­же — всьо­го, що від­бу­ва­є­ться в Карл­сруе. 📆 Захо­ди тут Карл­сруе entdecken.erleben.besuchen Karlsruhe Tourismus GmbH про­су­ває тури­сти­чні про­по­зи­ції чита­ти далі

Різдвя­ний сад Карлсруе

Thursday, 23 November 2023
17 bis 21:30
Sunday, 7 January 2024

Уні­каль­ний сві­тло­вий дизайн у Зоо­ло­гі­чно­му місько­му саду Різдвя­ний сад Карл­сруе Цієї зими в Карл­сруе не буде похму­ро і тем­но. Різдвя­ний сад при­но­сить сві­тло в тем­ну пору року і запро­шує вас разом чита­ти далі

Вистав­ка: “Нестер­пно, водно­час” Документація

Friday, 24 November 2023
Thursday, 21 December 2023

Вистав­ка: “Нестер­пне — водно­час” — Доку­мен­та­ція У “The GEDOK Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstfördernden e. V. Карл­сруе пока­зує доку­мен­та­цію сво­го мисте­цько­го табо­ру, який про­хо­див у липні. На тери­то­рії “Alter Schlachthof” чита­ти далі

Йога з січня 2024 року в ibz

Thursday, 11 January 2024
18.00 - 20.00

Автор: Сезер Катіль­міс Йога з січня 2024 року в ibz З 11. Січень 2024 року Четвер 18.00 — 19.00 год/1. кла­сна годи­на 19.00 — 20.00 год / 2. кла­сна годи­на Ціна 5 чита­ти далі

Бага­то­мов­ний театр із суб­ти­тра­ми — PINOCCHIO

Sunday, 3 December 2023
16:00
Sunday, 17 December 2023
14:00
Sunday, 17 December 2023
17:00
Thursday, 28 December 2023
17:00
Friday, 29 December 2023
14:00
Friday, 29 December 2023
17:00
Sunday, 7 January 2024
14:00
Sunday, 7 January 2024
17:00

Бага­то­мов­ний театр із суб­ти­тра­ми — PINOCCHIO Від 6 років Три­ва­лість: 1 год 15 хв, без пере­р­ви Наша сімей­на виста­ва “Пінок­кіо” почи­на­є­ться з числен­них висту­пів у гру­дні на вихі­дних та кані­ку­лах у чита­ти далі