Hizmetler

Hizmetler

Daha İyi Alman­ca Konuş

Çarşamba
öğleden sonra

Telaf­fu­zu­nu­zu ve beden dili­ni­zi geliştirin

Karls­ru­he Mühl­bur­g­’­da­ki yeni halk kütüp­ha­ne­sin­de­ki AWO­’­nun yeni oda­la­rın­da Çar­şam­ba öğle­den son­ra­la­rı “daha iyi Alman­ca konuş” tek­li­fi yapılır.
Katı­lım, ilk yer­leş­tir­me görüş­me­sin­den son­ra müm­kün­dür, bunun için e‑posta ile ran­de­vu alın­ma­sı gere­kir: gambatte@gambatte.name .
Daha son­ra ilgi­le­nen kişi­ler bir gru­ba yerleştirilecektir.
Katı­lım­cı­lar, örne­ğin iş görüş­me­le­rin­de ken­di­le­ri­ni başa­rı­lı bir şekil­de sun­mak için konuş­ma eği­ti­mi, beden dili, ken­di­ni algı­la­ma, ken­di­ni sunum ve rahat­la­ma konu­la­rın­da haf­ta­lık pro­fes­yo­nel ders­ler alır­lar. Tek­nik­ler tiyat­ro peda­go­ji­si­ne dayan­mak­ta­dır. Katı­lım­cı­lar, pro­je­ye başa­rı­lı katı­lım için bir ser­ti­fi­ka alırlar.

Lüt­fen Bil­gi Ofi­sin­den fiyat isteyiniz.

İnd­irm­ek için el ilanı

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Isis Chi Gambatté
Stadt­teil­bi­blio­thek Mühlburg
Wein­bren­ner­straße 79, 76185 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.