Hizmetler
Hizmetler

Kül­tür­le­ra­ra­sı Ebe­veyn Mentorları

Kül­tür­le­ra­ra­sı Ebe­veyn Mentorları

Okul ve eği­tim konu­la­rı hak­kın­da bilgi

Karls­ru­he Bele­di­ye­si, ulus­la­ra­ra­sı ebe­veyn­le­ri okul eği­ti­mi konu­sun­da çeşit­li dil­ler­de hazır­lan­mış bro­şür­ler­le des­tek­le­mek­te­dir. Buna ek ola­rak, ebe­veyn­ler, ebe­veyn­le­re tav­si­ye­ler­de bulu­nan ve onla­ra okul tar­tış­ma­la­rın­da ve ebe­veyn akşam­la­rın­da eşlik eden nite­lik­li ebe­veyn danış­man­la­rı tara­fın­dan desteklenmektedir.

Kül­tür­le­ra­ra­sı Ebe­veyn Mentorları

Ocak 2020’den bu yana, Kül­tür­le­ra­ra­sı Ebe­veyn Men­tor­la­rı Karls­ru­he­’­de faali­yet gös­ter­mek­te­dir. Okul ve eği­tim­le ilgi­li soru­la­rı olan ebe­veyn­le­rin yanı sıra okul­la­ra, kreş­le­re ve diğer kurum­la­ra kül­tür­le­ra­ra­sı anla­yış konu­la­rın­da yar­dım­cı olur­lar. Kar ama­cı güt­me­yen Baden-Würt­tem­berg Ebe­veyn­ler Vak­fı, men­tor­la­rı nite­len­dir­mek­te­dir. Karls­ru­he şeh­rin­de bu alan­da yak­la­şık yir­mi kişi çalış­mak­ta­dır (Nisan 2021 itibariyle).

Bu dil­ler­de, kül­tür­le­ra­ra­sı ebe­veyn danış­man­la­rı des­tek suna­bi­lir:

Alman­ca, İng­il­izce, Fran­sız­ca, Romen­ce, Rus­ça, Gür­cü­ce, Boş­nak­ça, Hır­vat­ça, Sırp­ça, Türk­çe, Arap­ça, Kam­ba, Sva­hi­li, Amhar­ca, Tigrinya

Hedef kitlesi: aileler, yetişkinler (uluslararası ebeveynler)
Bu davet ücretsizdir

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.