Hizmetler

Hizmetler

Mül­te­ci­ler için Eği­tim Fırsatları

Göç­men­ler için Danış­man­lık ve Koor­di­nas­yon Hizmetleri

Karls­ru­he Öğret­men Oku­lu (Päda­go­gisc­he Hochsc­hu­le) mül­te­ci­le­rin üni­ver­si­te eği­ti­mi alma­la­rı ile ilgi­len­mek­te­dir. Mev­cut durum­dan bağım­sız ola­rak her mül­te­ci PH Karls­ru­he ile ile­ti­şi­me geçe­bi­lir. PH Karls­ru­he, öğret­men yetiş­tir­me­de kök­lü bir gele­ne­ğe sahip­tir. Fark­lı lisans ve yük­sek lisans prog­ram­la­rı­nın yanı sıra dok­to­ra çalış­ma­la­rı için de fır­sat­lar sunmaktadır.

 

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsiz değildir
Rebe­ca Sch­rö­der Crespillo
Päda­go­gisc­he Hochsc­hu­le Karlsruhe
Bis­marckst­ra­ße 10, 76060 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.