Hizmetler

Hizmetler

Karls­ru­he NUB Ağı

Doğa­yı ve çev­re­yi bir­lik­te keşfetmek

Karls­ru­he­’­de­ki doğa ve çev­re eği­ti­mi aktör­le­ri, çeşit­li prog­ram tek­lif­le­riy­le insan­la­rı doğa için ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir yaşam tar­zı için kazan­ma­yı, bil­gi ve anla­yı­şı geliş­tir­me­nin yanı sıra doğa­nın ve doğa­nın korun­ma­sı­na olan bağ­lı­lık­la­rı­nı teş­vik etme­yi görev edin­di­ler. Çevre.
Karls­ru­he Doğa ve Çev­re Eği­ti­mi Ağı­’­nın kurul­ma­sı, işbir­li­ği ortak­la­rı tara­fın­dan sunu­lan çeşit­li eği­tim ve dene­yim­sel prog­ram­lar için bil­gi­le­ri mer­ke­zi bir plat­form­da bir­leş­tir­me­yi müm­kün kıl­dı. Bura­da Karls­ru­he­’­de­ki çeşit­li tek­lif­ler hak­kın­da geniş bir genel bakış bulacaksınız.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Susan­ne Gerner
Karls­ru­her Net­z­werk für Natur- und Umwelt­bil­dung, c/o Umwelt- und Arbe­itssc­hutz der Stadt Karlsruhe
Umwelt­päd­ago­gik, 76131 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.