Hizmetler

Hizmetler

Sprech­Punkt

Pazartesi 18:30 - 20:00
Perşembe 18:30 - 20:00

Bir­lik­te Alman­ca pra­tik yapın

Küçük mode­ra­tör­lü grup­lar halin­de bir­lik­te Alman­ca konuş­ma teklifi.

Alman­ca öğren­mek ve pra­tik yap­mak isti­yor­sa­nız, sizi ran­de­vu­la­rı­mı­za davet edi­yo­ruz. Sprech­Punkt ücret­siz bir tekliftir.

Grup­lar dil sevi­ye­si­ne göre oluş­tu­rul­mak­ta­dır. Alman­ca konu­şan gönül­lü­ler sizin­le tanış­mak için sabırsızlanıyor!

Kayıt gerek­li değildir.

Ana­log ve diji­tal top­lan­tı­la­rı­mız var.

DİJİTAL PAZARTESİ

18:30 — 20:00

Top­lan­tı­lar Sky­pe üze­rin­den ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Kul­la­nı­cı adı bir konuş­ma nok­ta­sı. Sky­pe­’­ta otu­rum açma­dan https://join.skype.com/jv52iWxzsDv7 bağ­lan­tı­sı üze­rin­den “Mic­ro­soft Edge” veya “Goog­le Chro­me” kul­la­na­rak katılabilirsiniz.

Ana­log PERŞEMBE

18:30 — 20.00

ibz­’­de, eğer dışa­rı­da hava güzelse

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Gud­run Baum­gart­ner und Maria Dertinger
Inter­na­ti­ona­les Begeg­nungs­zent­rum Karls­ru­he e.V. (ibz)
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.