Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

MONDO 2024 — her­kes için bir kutlama

Saturday, 22 June 2024
14:00

MONDO 2024 — her­kes için bir kutlama

MONDO “dün­ya” anla­mı­na gelir. Fes­ti­val, dün­ya­nın dört bir yanın­dan gelen Karls­ru­he sakin­le­ri­nin kül­tü­rel çeşit­li­li­ği­ni sergiliyor.

Yaban­cı-Alman der­nek­le­ri ve kurum­la­rı stant­la­rı ve çeşit­li kül­tü­rel prog­ram­la­rıy­la ken­di­le­ri­ni tanı­tı­yor. Karls­ru­he­’­de­ki kül­tür­le­ra­ra­sı ve ulus­la­ra­ra­sı çalış­ma­lar­la ilgi­li gün­cel pro­je­ler, faali­yet­ler ve etkin­lik­ler hak­kın­da bil­gi verir­ler. Dün­ya­nın her yerin­den spe­si­ya­li­te­ler her yer­de sunul­mak­ta­dır. Der­nek­ler­den gönül­lü­ler yemek­ler­den sorum­lu­dur ve böy­le­ce diğer fes­ti­val­ler­de bulun­ma­sı zor bir otan­tik­li­ği garan­ti ederler.

Karls­ru­he­’­nin çeşit­li­li­ği ve renk­li­li­ği MON­DO­’­da tüm duyu­lar­la deneyimlenebilir.

Tüm dün­ya­da ve aynı zaman­da Avru­pa­’­nın kal­bin­de yaşa­nan çatış­ma­lar ve savaş­lar kar­şı­sın­da, Karls­ru­he­’­de barış için­de bir ara­da yaşa­ma ve fark­lı kül­tür­le­rin bir ara­da kut­lan­ma­sı umut veri­ci bir işarettir.

Siz ve grup­la­rı­nız bu yıl bir bil­gi­len­dir­me stan­dı, yiyecek stan­dı, sah­ne­de şar­kı­lar, dans­lar, per­for­mans­lar ya da eylem/toplantı ada­la­rı­mız­dan birin­de bir etkin­lik­le katı­lır­sa­nız çok mem­nun oluruz.

Fikir­le­ri­niz­le bize gelin, fes­ti­val renk­li ve her­kes için olmalı.

Kayıt for­mu­nu bulabilirsiniz 
Bura­da.

Her­han­gi bir soru­nuz var­sa, lüt­fen bizi ara­yın: 0721 — 89 333 710 veya bir e‑posta yazın: info@ibz-karlsruhe.de

Hedef kitlesi: hepsi
Bu davet ücretsizdir

Organizatör