Yapay zeka — nedir bu?

Sunday, 16 June 2024
11:00

Sonn­tags­ca­fé Yapay zeka — nedir bu? Kon­fe­rans­ta ilk ola­rak yapay zeka­nın baş­lan­gı­cın­dan günü­müz­de­ki iler­le­me­le­re kadar olan tari­hin­de kısa bir yol­cu­lu­ğa çıka­ca­ğız ve “yapay zeka­nın” bizim için ger­çek­te ne anla­ma gel­di­ği veya daha faz­la okuyun

Genç­ler ve Genç Yetiş­kin­ler için Yaz Alman­ca Kursları

Monday, 15 July 2024
Friday, 23 August 2024

Genç­ler ve genç yetiş­kin­ler için Ser­ti­fi­ka­lı final sınav­la­rı B1 veya üze­ri olan Yaz Alman­ca Kurs­la­rı — bu kesin­lik­le hari­ka! 👉🏽 Şim­di kay­do­lun! Kim­ler katı­la­bi­lir? A2 veya daha yük­sek dil sevi­ye­sin­de iyi daha faz­la okuyun