Ergen­ler ve Genç Yetiş­kin­ler için Yaz Alman­ca Kursları

Monday, 17 July 2023
Friday, 25 August 2023

Ser­ti­fi­ka­lı final sınav­la­rı B1 veya üze­ri olan yoğun­laş­tı­rıl­mış yaz kurs­la­rı Hedef kit­le, önce­lik­le 2022/23 öğre­tim yılın­da bir çırak­lık veya tam zaman­lı mes­le­ki eği­tim prog­ra­mı­na baş­la­ya­cak ve ser­ti­fi­ka­lı B1 sına­vı­na veya daha faz­la okuyun

KITA fuarı — Gelecek vade­den küçük kah­ra­man­lar için hari­ka rol model­ler aranıyor

Thursday, 15 June 2023
13:30 - 17:00

KITA fuarı, gelecek vade­den küçük kah­ra­man­lar için hari­ka rol model­le­ri arı­yor Çocuk­lar­la çalış­mak ister misi­niz? Nite­lik­li çalı­şan­la­ra yöne­lik yük­sek talep ve iyi gelecek bek­len­ti­le­ri, çocuk bakı­mı ala­nın­da çok çeşit­li kari­yer daha faz­la okuyun

Türk­ce onli­ne Bil­gi­len­dir­me Top­lan­tı­sı „Yurt Dışın­dan Alı­nan Diplomalar/ Kalifikasyonlar“

Wednesday, 21 June 2023
18:00 - 19:30

Türk­ce onli­ne Bil­gi­len­dir­me Top­lan­tı­sı„Yurt Dışın­dan Alı­nan Diplomalar/ Kali­fi­kas­yon­lar“ ✓ Yaban­ci ülke ́den alın­mış bir dip­lo­ma­nız mı var?✓ Mes­le­ği­niz­de çalı­şıp çalı­şa­ma­ya­ca­ğı­nı­zı mı öğren­mek isti­yor­su­nuz?✓ Alman­ya ́da denk­li­ğin nasıl işle­di­ği­ni mi öğren­mek daha faz­la okuyun