Oferte

Oferte

Ofer­te­le spor­ti­ve ale Clu­bu­lui NCO

Miercuri 18:30
Vineri 18:30

Chiar și în vre­muri de Coro­na și o sală de par­ko­ur închi­să, este impor­tant pen­tru noi să mobi­li­zăm copi­ii și tine­rii. De ace­ea, ofe­rim în pre­zent antre­na­ment live trei zile pe săptămână .

În fie­ca­re vineri la ora 16:30 are loc un antre­na­ment spe­cial pen­tru copii (de la 9 ani). Acest lucru este ofe­rit alter­na­tiv de instruc­to­rii noș­tri de par­ko­ur și triking.

Pen­tru copi­ii mai mari, exis­tă un antre­na­ment pen­tru ado­les­cenți (cu vâr­sta pes­te 14 ani) în fie­ca­re mier­curi, la 18:30. Acest antre­na­ment este, de obi­cei, con­dus de instruc­to­rul nos­tru de calis­te­nic expe­ri­men­tat Chris.

În plus, Caro ofe­ră acum un antre­na­ment de mobi­li­ta­te. În fie­ca­re vineri la ora 18:30 ne ara­tă exer­ci­ții baza­te pe yoga, cu aju­to­rul căro­ra ne putem îmbu­nă­tăți mobi­li­ta­tea și for­ța. Ofer­ta se adre­sea­ză copi­i­lor și tine­ri­lor de la 12 ani.

Înre­gis­tra­rea nu este nece­sa­ră pen­tru niciu­na din­tre ofer­te. Cu toa­te aces­tea, este reco­man­da­bil să con­tac­tați pe scurt nco-club@stja.de în cazul schim­bă­ri­lor de loca­ție sau între­ru­peri lega­te de caran­ti­nă. În caz con­trar, puteți par­ti­ci­pa cu un sin­gur clic prin urmă­to­rul link:

 

https://fairmeeting.net/NCOAtHome

 

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
NCO-Club, Sta­d­tju­gen­da­uss­chuss e.V. (stja)
NCO-Club, Sta­d­tju­gen­da­uss­chuss e.V. (stja)
Dela­wa­res­tra­ße 21, 7614 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.