Oferte
Oferte

Scri­soa­re de pro­tec­ție împo­tri­va muti­lă­rii geni­ta­le feminine

Muti­la­rea geni­ta­lă femi­ni­nă este o cri­mă și o încăl­ca­re gra­vă a drep­tu­ri­lor omu­lui, cu con­se­cin­țe fizi­ce și psi­ho­lo­gi­ce gra­ve pe tot par­cur­sul vie­ții pen­tru fete­le și feme­i­le afectate.

Scri­soa­rea de pro­tec­ție a guver­nu­lui fede­ral ofe­ră infor­ma­ții și spri­jin pen­tru poten­ți­a­le­le victime.

Ce este muti­la­rea geni­ta­lă femi­ni­nă și care sunt riscurile?

În cazul muti­lă­rii geni­ta­le femi­ni­ne (cunos­cu­tă și sub nume­le de MGF), orga­ne­le geni­ta­le exter­ne sunt înde­păr­ta­te par­ți­al sau com­plet fără moti­ve medi­ca­le. Acest lucru se face de obi­cei fără ane­ste­zie și în con­di­ții nei­gie­ni­ce. În cea mai gra­vă for­mă, intra­rea vagi­na­lă este aproa­pe com­plet cusu­tă. Con­se­cin­țe­le fizi­ce și psi­ho­lo­gi­ce pen­tru feme­i­le și fete­le afec­ta­te sunt gra­ve. Atunci când se prac­ti­că muti­la­rea geni­ta­lă femi­ni­nă, pot apă­rea dece­se și din cau­za pier­de­ri­lor exce­si­ve de sân­ge sau a infec­ți­i­lor gra­ve.

Care sunt pedep­se­le și con­se­cin­țe­le muti­lă­rii geni­ta­le feminine?

Muti­la­rea geni­ta­lă a feme­i­lor este o infrac­țiu­ne care poa­te fi pedep­si­tă cu o pedeap­să de până la 15 ani de închi­soa­re (arti­co­lul 226a din Codul penal ger­man — StGB). De ase­me­nea, se pedep­seș­te și dacă este comi­să în stră­i­nă­ta­te, iar auto­rul este ger­man. Muti­la­rea geni­ta­lă în stră­i­nă­ta­te este, de ase­me­nea, pedep­si­tă în cazul în care fata sau feme­ia asu­pra căre­ia se efec­tu­ea­ză muti­la­rea este ger­ma­nă sau își are reșe­din­ța sau cen­trul de via­ță în Ger­ma­nia. Ori­ce per­soa­nă care prac­ti­că ea însăși muti­la­rea geni­ta­lă femi­ni­nă sau aju­tă o altă per­soa­nă să facă acest lucru poa­te fi urmă­ri­tă penal. Părin­ții pot fi urmă­riți penal dacă nu își pro­te­jea­ză fii­ce­le de muti­la­rea geni­ta­lă femi­ni­nă în Ger­ma­nia sau în străinătate.

Exis­tă, de ase­me­nea, con­se­cin­țe con­si­de­ra­bi­le în afa­ra drep­tu­lui penal. Cetă­țe­ni­lor stră­ini care se întorc în Ger­ma­niadupă ce au prac­ti­cat muti­la­rea geni­ta­lă femi­ni­nă, după ce au aju­tat pe alții să facă acest lucru sau după ce nu și-au pro­te­jat fii­ce­le, li se poa­te refu­za intra­rea în Ger­ma­nia sau le poa­te expi­ra per­mi­sul de șede­re exis­tent.

Scri­soa­re de pro­tec­ție împo­tri­va muti­lă­rii geni­ta­le feminine

Scri­soa­rea de pro­tec­ție împo­tri­va muti­lă­rii geni­ta­le femi­ni­ne ofe­ră infor­ma­ții cu pri­vi­re la răs­pun­de­rea pena­lă a muti­lă­rii geni­ta­le femi­ni­ne — chiar dacă aceas­ta este efec­tu­a­tă în stră­i­nă­ta­te — și la posi­bi­la pier­de­re a per­mi­su­lui de șede­re. Aces­ta este des­ti­nat în pri­mul rând să pro­te­je­ze împo­tri­va muti­lă­rii geni­ta­le femi­ni­ne în țări­le de ori­gi­ne în peri­oa­de­le de vacan­ță și poa­te fi pur­tat în pașaport.
Des­căr­cați scri­soa­rea de pro­tec­ție împo­tri­va muti­lă­rii geni­ta­le feminine

Sun­teți afec­ta­tă de MGF/E sau cine­va pe care îl cunoaș­teți are nevo­ie de aju­tor și consiliere?

Apoi ne puteți con­tac­ta tele­fo­nic în tim­pul ore­lor noas­tre de func­țio­na­re (de luni până joi — 10.00 — 15.00) sau prin inter­me­di­ul site-ului nostru 
for­mu­lar de contact
.
Pen­tru o acce­si­bi­li­ta­te mai rapi­dă și mai bună, vă rugăm să inclu­deți numă­rul dum­ne­a­voas­tră de tele­fon (opțio­nal).

Grupul țintă: toate
Acest eveniment este gratuit
FGM/C — Zen­tra­le Anlau­fs­te­l­le Baden-Württemberg
,

Organizator