Ponude
Ponude

Pismo zašti­te od geni­tal­nog saka­će­nja žena

Geni­tal­no saka­će­nje žena je zlo­čin i ozbilj­no krše­nje ljud­skih pra­va s doži­vot­nim ozbilj­nim fizič­kim i psi­hič­kim pos­lje­di­ca­ma za pogo­đe­ne dje­voj­ke i žene.

Zaštit­no pismo savez­ne vla­de pru­ža infor­ma­ci­je i podr­šku poten­ci­jal­nim žrtvama.

Što je geni­tal­no saka­će­nje žena i koji su rizici?

Kod geni­tal­nog saka­će­nja žena (tako­đer poz­na­tog kao FGM), vanj­ske geni­ta­li­je se dje­lo­mič­no ili pot­pu­no ukla­nja­ju bez medi­cin­skih raz­lo­ga. To se obič­no radi bez anes­te­zi­je i u nehi­gi­jen­skim uvje­ti­ma. U naj­te­žem obli­ku, vagi­nal­ni ulaz je goto­vo pot­pu­no zaši­ven. Fizič­ke i psi­hič­ke pos­lje­di­ce za pogo­đe­ne žene i dje­voj­ke su ozbilj­ne. Kada se pro­vo­di geni­tal­no saka­će­nje žena , smrt može nas­tu­pi­ti i izrav­no zbog pre­ko­mjer­nog gubit­ka krvi ili teške infek­ci­je .

Koje su kaz­ne i pos­lje­di­ce geni­tal­nog saka­će­nja žena?

Geni­tal­no saka­će­nje žena je kaz­ne­no dje­lo koje se može kaz­ni­ti zatvor­skom kaz­nom do 15 godi­na (Odje­ljak 226a nje­mač­kog Kaz­ne­nog zako­na — StGB). Kaž­nji­vo je i ako je izvr­še­no u ino­zem­s­tvu, a poči­ni­telj je Nije­mac. Saka­će­nje geni­ta­li­ja u ino­zem­s­tvu tako­đer je kaž­nji­vo ako je dje­voj­ka ili žena na kojoj se vrši saka­će­nje Nje­mi­ca ili ima mjes­to sta­no­va­nja ili sre­di­šte živo­ta u Nje­mač­koj. Svat­ko tko sam izvo­di geni­tal­no saka­će­nje žena ili poma­že dru­goj oso­bi u tome može biti kaz­ne­no gonjen. Rodi­te­lji mogu biti odgo­vor­ni za kaz­ne­ni pro­gon ako ne zašti­te svo­je kće­ri od saka­će­nja žen­skih geni­ta­li­ja u Nje­mač­koj ili inozemstvu.

Pos­to­je i znat­ne pos­lje­di­ce izvan kaz­ne­nog pra­va. Stra­nim držav­lja­ni­ma koji se vra­te u Nje­mač­ku nakon što su izvr­ši­li saka­će­nje žen­skih geni­ta­li­ja , pomo­gli dru­gi­ma da to uči­ne ili nisu zašti­ti­li svo­je kće­ri, može biti odbi­jen ula­zak u Nje­mač­ku ili im može iste­ći pos­to­je­ća bora­viš­na dozvola.

Pismo zašti­te od geni­tal­nog saka­će­nja žena

Pismo zašti­te od geni­tal­nog saka­će­nja žena daje infor­ma­ci­je o kaz­ne­noj odgo­vor­nos­ti za geni­tal­no saka­će­nje žena – čak i ako se pro­vo­di u ino­zem­s­tvu – te o mogu­ćem gubit­ku bora­viš­ne dozvo­le. Prvens­tve­no je nami­je­njen za zašti­tu od saka­će­nja žen­skih geni­ta­li­ja u zem­lja­ma podri­je­tla tije­kom raz­dob­lja godiš­njeg odmo­ra i može se nosi­ti u putovnici.
Pre­uz­mi­te pismo zašti­te od geni­tal­nog saka­će­nja žena

Jes­te li pogo­đe­ni FGM/C ili net­ko koga poz­na­je­te tre­ba pomoć i savjet?

Zatim nas može­te kon­tak­ti­ra­ti tele­fo­nom tije­kom našeg rad­nog vre­me­na (pon-čet — 10.00 do 15.00 sati) ili putem našeg obras­ca za kon­takt .
Za bržu i bolju dos­tup­nost nave­di­te svoj tele­fon­ski broj (nije obavezno).

Ciljna skupina: svi
Ovaj događaj je besplatan
FGM/C — Zen­tra­le Anla­uf­s­tel­le Baden-Württemberg
,

Organizator