Hizmetler
Hizmetler

Kadın sün­ne­ti­ne kar­şı koru­ma mektubu

Kadın sün­ne­ti bir suç ve cid­di bir insan hak­la­rı ihla­li­dir ve bun­dan etki­le­nen kız çocuk­la­rı ve kadın­lar için ömür boyu sürecek cid­di fizik­sel ve psi­ko­lo­jik sonuç­la­rı vardır.

Fede­ral Hükü­me­t­’in koru­ma mek­tu­bu potan­si­yel mağ­dur­lar için bil­gi ve des­tek sağlamaktadır.

Kadın sün­ne­ti nedir ve risk­le­ri nelerdir?

Kadın sün­ne­tin­de (FGM ola­rak da bili­nir), tıb­bi neden­ler olmak­sı­zın dış geni­tal organ­lar kıs­men veya tama­men alı­nır. Bu genel­lik­le anes­te­zi olma­dan ve hij­ye­nik olma­yan koşul­lar altın­da yapı­lır. En ağır form­da vaji­nal giriş nere­dey­se tama­men diki­le­rek kapa­tı­lır. Bu durum­dan etki­le­nen kadın ve kız çocuk­la­rı için fizik­sel ve psi­ko­lo­jik sonuç­lar cid­di boyut­lar­da­dır. Kadın sün­ne­ti uygu­lan­dı­ğın­da, aşı­rı kan kay­bı veya cid­di enfek­si­yon nede­niy­le doğ­ru­dan ölüm­ler de mey­da­na gelebilir.

Kadın sün­ne­ti­nin ceza­la­rı ve sonuç­la­rı nelerdir?

Kadın sün­ne­ti, 15 yıla kadar hapis ceza­sı ile ceza­lan­dı­rı­la­bi­len bir suç­tur (Alman Ceza Kanu­nu­’­nun 226a mad­de­si — StGB). Bu eyle­min yurt­dı­şın­da ger­çek­leş­ti­ril­me­si ve failin Alman olma­sı halin­de de ceza­lan­dı­rı­lır. Yurt­dı­şın­da geni­tal muti­las­yon, muti­las­yo­nun uygu­lan­dı­ğı kız veya kadın Alman ise veya ika­met yeri veya yaşam mer­ke­zi Alman­ya­’­da ise de ceza­lan­dı­rı­lır. Kadın sün­ne­ti­ni ken­di­si yapan veya baş­ka bir kişi­nin yap­ma­sı­na yar­dım­cı olan her­kes kovuş­tur­ma­ya tabi tutu­la­bi­lir. Alman­ya­’­da veya yurt­dı­şın­da kız çocuk­la­rı­nı kadın sün­ne­tin­den koru­ma­yan ebe­veyn­ler kovuş­tur­ma­ya tabi tutulabilir.

Ceza huku­ku dışın­da da önem­li sonuç­lar söz konu­su­dur. Kadın sün­ne­ti yap­tık­tan son­ra Alman­ya­’­ya dönen, baş­ka­la­rı­nın yap­ma­sı­na yar­dım eden veya kız­la­rı­nı koru­ya­ma­yanyaban­cı uyruk­lu­la­rın Alman­ya­’­ya giriş­le­ri red­de­di­le­bi­lir veya mev­cut otur­ma izin­le­ri sona erebilir.

Kadın sün­ne­ti­ne kar­şı koru­ma mektubu

Kadın sün­ne­ti­ne kar­şı koru­ma mek­tu­bu, kadın sün­ne­ti­nin — yurt­dı­şın­da ger­çek­leş­ti­ril­miş olsa bile — cezai sorum­lu­lu­ğu ve otur­ma izni­nin ola­sı kay­bı hak­kın­da bil­gi ver­mek­te­dir. Önce­lik­le tatil dönem­le­rin­de men­şe ülke­ler­de kadın sün­ne­ti­ne kar­şı koru­ma amaç­lı­dır ve pasa­port­ta taşınabilir.
Kadın sün­ne­ti­ne kar­şı koru­ma mek­tu­bu­nu indirin

FGM/C’den etki­len­di­niz mi veya tanı­dı­ğı­nız biri­nin yar­dı­ma ve tav­si­ye­ye ihti­ya­cı var mı?

Daha son­ra çalış­ma saat­le­ri­miz için­de (Pzt-Per­şem­be — 10.00 — 15.00) tele­fon­la veya 
İlet­iş­im Formu
.
Daha hız­lı ve daha iyi eri­şi­le­bi­lir­lik için lüt­fen tele­fon numa­ra­nı­zı ekle­yin (iste­ğe bağlı).

Hedef kitlesi: hepsi
Bu davet ücretsizdir
FGM/C — Zent­ra­le Anla­ufs­tel­le Baden-Württemberg
,

Organizatör