Evenimente
Evenimente

Card de bibli­o­te­că gra­tu­it pen­tru refugiați

Per­soa­ne­le nou-veni­te în Karl­sru­he pot obține un card de bibli­o­te­că gra­tu­it timp de 6 luni la pre­zen­ta­rea cer­ti­fi­ca­tu­lui de înre­gis­tra­re (inclu­siv o adre­să de reședință)

Bibli­o­te­ca ora­șu­lui Karl­sru­he poa­te fi vizi­ta­tă în 🔎 toa­te loca­ți­i­le în tim­pul ore­lor de des­chi­de­re fără nicio complicație.
Aco­lo puteți citi, învă­ța, juca sau întâl­ni alți oameni.
De ase­me­nea, puteți găsi sta­ții de lucru pe cal­cu­la­tor, cărți elec­tro­ni­ce, eMa­ga­zi­ne și ePa­pers sau cur­suri digi­ta­le de lim­ba ger­ma­nă, jocuri (video), cărți, fil­me, CD-uri cu muzi­că, cărți audio pen­tru adulți, ado­les­cenți și copii în dife­ri­te lim­bi. Pen­tru a putea uti­li­za gama com­ple­tă de ser­vi­cii ofe­ri­te de bibli­o­te­ca publi­că și pen­tru a împru­mu­ta mate­ri­a­le media, aveți nevo­ie de un card de bibliotecă.


Cum să obți­neți un card de bibli­o­te­că gratuit?

Vizi­tați bibli­o­te­ca publi­că și adu­ceți cer­ti­fi­ca­tul de înre­gis­tra­re (cu adre­sa de reșe­din­ță) și veți pri­mi un card de bibli­o­te­că gra­tu­it pen­tru 6 luni.


Lim­ba ger­ma­nă ca a doua limbă

În Depar­ta­men­tul Inter­națio­nal de la eta­jul al doi­lea al Bibli­o­te­cii Muni­ci­pa­le din Neu­es Stän­de­ha­us veți găsi raf­tul “Ger­ma­na ca lim­bă străină”.
Aici puteți găsi nume­roa­se cărți, auxi­li­a­re de învă­ța­re și pache­te de învă­ța­re (de exem­plu, pen­tru Goe­the, cer­ti­fi­ca­te telc), care pot fi uti­li­za­te pe loc în bibli­o­te­că sau împru­mu­ta­te cu un card de bibliotecă.

Grupul țintă: (refugiați)
Acest eveniment este gratuit
Sta­d­tbi­bli­o­thek Karlsruhe
Stän­de­ha­uss­tra­ße 2, 76133 Karl­sru­he

Organizator