Etkinlikler
Etkinlikler

Mül­te­ci­ler için ücret­siz kütüp­ha­ne kartı

Karls­ru­he­’­ye yeni gelen kişi­ler, kayıt bel­ge­le­ri­ni (ika­met adre­si­ni de içe­ren) ibraz ede­rek 6 ay boyun­ca ücret­siz kütüp­ha­ne kar­tı alabilirler.

Karls­ru­he Şehir Kütüp­ha­ne­si, çalış­ma saat­le­ri için­de 🔎 tüm konum­lar­da her­han­gi bir sorun yaşa­ma­dan ziya­ret edilebilir.
Ora­da oku­ya­bi­lir, öğre­ne­bi­lir, oyna­ya­bi­lir veya diğer insan­lar­la tanışabilirsiniz.
Ayrı­ca bil­gi­sa­yar iş istas­yon­la­rı, e‑Kitaplar, e‑Dergiler ve ePa­pers veya diji­tal Alman­ca dil kurs­la­rı, (video) oyun­la­rı, kitap­lar, film­ler, müzik CD’­le­ri, yetiş­kin­ler, genç­ler ve çocuk­lar için fark­lı dil­ler­de ses­li kitap­lar bula­bi­lir­si­niz. Halk kütüp­ha­ne­si tara­fın­dan sunu­lan kap­sam­lı hiz­met­ler­den yarar­la­na­bil­mek ve med­ya ödünç ala­bil­mek için bir kütüp­ha­ne kar­tı­na ihti­ya­cı­nız vardır.


Ücret­siz kütüp­ha­ne kar­tı nasıl alınır?

Sade­ce halk kütüp­ha­ne­si­ni ziya­ret edin ve kayıt bel­ge­ni­zi geti­rin (ika­met adre­si­niz­le bir­lik­te) ve 6 ay boyun­ca ücret­siz bir kütüp­ha­ne kar­tı alacaksınız.


İkinci dil ola­rak Almanca

Neu­es Stän­de­ha­us­’­da­ki Şehir Kütüp­ha­ne­si­’­nin ikin­ci katın­da bulu­nan Ulus­la­ra­ra­sı Bölüm ‘de “Yaban­cı Dil Ola­rak Alman­ca” rafı­nı bulabilirsiniz.
Bura­da, kütüp­ha­ne­de yerin­de kul­la­na­bi­le­ce­ği­niz veya kütüp­ha­ne kar­tıy­la ödünç ala­bi­le­ce­ği­niz çok sayı­da kitap, öğren­me yar­dım­cı­la­rı ve öğren­me paket­le­ri (örne­ğin Goet­he, telc ser­ti­fi­ka­la­rı için) bulabilirsiniz.

Hedef kitlesi: (Mülteciler)
Bu davet ücretsizdir

Organizatör