Događaji
Događaji

Bes­plat­na knjiž­nič­na iskaz­ni­ca za izbjeglice

Oso­be koje su tek pris­ti­gle u Kar­l­sru­he mogu dobi­ti bes­plat­nu knjiž­nič­nu iskaz­ni­cu na 6 mje­se­ci uz pre­do­če­nje pot­vr­de o regis­tra­ci­ji (uklju­ču­ju­ći adre­su stanovanja)

Grad­sku knjiž­ni­cu Kar­l­sru­he može­te posje­ti­ti na 🔎 svim mjes­ti­ma tije­kom rad­nog vre­me­na bez ikak­vih komplikacija.
Tamo može­te čita­ti, uči­ti, igra­ti se ili upoz­na­ti dru­ge ljude.
Tako­đer može­te pro­na­ći raču­nal­ne rad­ne sta­ni­ce, e‑knjige, e‑časopise i e‑papire ili digi­tal­ne teča­je­ve nje­mač­kog jezi­ka, (video) igri­ce, knji­ge, fil­mo­ve, glaz­be­ne CD‑e, audio knji­ge za odras­le, tinej­dže­re i dje­cu na raz­li­či­tim jezi­ci­ma. Da bis­te mogli koris­ti­ti sve­obu­hvat­nu ponu­du narod­ne knjiž­ni­ce i posu­đi­va­ti ​​medi­je, potreb­na vam je knjiž­nič­na iskaznica.

Kako do bes­plat­ne iskaz­ni­ce za knjižnicu?
Samo posje­ti­te jav­nu knjiž­ni­cu i pone­si­te pot­vr­du o upi­su (s adre­som sta­no­va­nja) i dobit ćete bes­plat­nu iskaz­ni­cu za 6 mjeseci.


nje­mač­ki kao dru­gi jezik

U Među­na­rod­nom odje­lu na dru­gom katu Grad­ske knjiž­ni­ce u Neues Stän­de­ha­usu nala­zi se poli­ca “Nje­mač­ki kao stra­ni jezik”.
Ovdje može­te pro­na­ći broj­ne knji­ge, poma­ga­la za uče­nje i pake­te za uče­nje (npr. za Goet­hea, telc cer­ti­fi­ka­te), koji se mogu koris­ti­ti na licu mjes­ta u knjiž­ni­ci ili posu­di­ti s iskaz­ni­com knjižnice.

Ciljna skupina: (izbjeglice)
Ovaj događaj je besplatan
Stad­t­bi­bli­ot­hek Karlsruhe
Stän­de­ha­uss­traße 2, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator