After Work International в Hemingway Lounge

Monday, 11 September 2023
music event
Monday, 25 September 2023
quiz event
Monday, 9 October 2023
music event
Monday, 23 October 2023
quiz event
Monday, 6 November 2023
music event
Monday, 20 November 2023
quiz event
Monday, 11 December 2023
music event

Серія захо­дів Feierabend International була роз­ро­бле­на з метою полег­ше­н­ня досту­пу до куль­тур­ної та соці­аль­ної уча­сті для між­на­ро­дних фахів­ців у Карл­сруе на дода­ток до їхньої про­фе­сій­ної діяль­но­сті. Ядро коман­ди — це чита­ти далі

День від­кри­тих две­рей в ІБЗ

Saturday, 30 September 2023

День від­кри­тих две­рей в ІБЗ На вас чекає яскра­ва про­гра­ма з музи­кою, тан­ця­ми, пора­да­ми, сма­чною їжею та дитя­чи­ми роз­ва­га­ми. Асо­ці­а­ції та про­е­кти в будин­ку пред­став­ля­ють себе. З 18.30 диско­те­ка з Nubian Family.

Що ново­го? Кален­дар подій Карлсруе

Sunday, 31 December 2023

Що ново­го? Кален­дар подій Карл­сруе Кален­дар подій міста Карл­сруе надає огляд — май­же — всьо­го, що від­бу­ва­є­ться в Карл­сруе. 📆 Захо­ди тут Карл­сруе entdecken.erleben.besuchen Karlsruhe Tourismus GmbH про­су­ває тури­сти­чні про­по­зи­ції чита­ти далі