Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Tea­trul Silho­u­et­te “Cap­ca­na”

Thursday, 21 March 2024
19:30

Ziua inter­națio­na­lă împo­tri­va rasismului

Tea­trul Silho­u­et­te “Cap­ca­na”

Ria­dh Ben Ammar

Biro­ul Cul­tu­ral și Biro­ul pen­tru Inte­gra­re al ora­șu­lui Karl­sru­he vă invi­tă joi,
21 mar­tie 2024 la ora 19.30 la pie­sa de tea­tru de silu­e­te “Die Fal­le” a artis­tu­lui ber­li­nez Ria­dh Ben Ammar la Kul­turzen­trum Tol­lha­us.
În cola­bo­ra­re cu “Fre­un­des­kre­is Asyl” (fka), Flü­ch­tlin­gshil­fe Karl­sru­he, Café Noir și Kul­turzen­trum Tol­lha­us, auto­rul și acto­rul pre­zin­tă un tablou cap­ti­vant al migra­ți­ei și al situ­a­ți­ei de via­ță a soli­ci­tan­ți­lor de azil și îi con­du­ce pe spec­ta­tori într‑o schim­ba­re sti­mu­lan­tă de perspectivă.

După dis­cur­sul de bun venit al pri­ma­ru­lui Dr. Frank Men­trup, se va lan­sa un sem­nal comun împo­tri­va rasis­mu­lui și a tutu­ror for­me­lor de dis­cri­mi­na­re cu oca­zia Zilei Inter­națio­na­le împo­tri­va Rasis­mu­lui și se va ple­da pen­tru o con­vie­țu­i­re bună și tole­ran­tă între toți oame­nii din soci­e­ta­tea noas­tră urba­nă comună.
Pie­sa spu­ne o poves­te des­pre situ­a­ția de la fron­ti­e­re­le exter­ne ale Uniu­nii Euro­pe­ne, pro­ble­me­le oame­ni­lor de pe teren și neîn­țe­le­ge­ri­le asociate.
Dorin­ța de a trăi o via­ță “din­co­lo”, în con­trast cu rea­li­ta­tea și via­ța de zi cu zi, inclu­siv pro­vo­că­ri­le, obs­ta­co­le­le și teme­ri­le aso­ci­a­te, joa­că un rol esențial.

Auto­rul și acto­rul aces­tei pie­se, Ria­dh Ben Ammar, este un acti­vist poli­tic și artist.
A venit în Ger­ma­nia din Tuni­sia la înce­pu­tul ani­lor 2000 și a fost găz­du­it mul­tă vre­me într‑o tabă­ră de refu­gi­ați din Mec­k­len­bu­rg-Vor­po­m­mern. În pre­zent locu­ieș­te la Ber­lin și lucrea­ză în dome­ni­ul artis­tic și socio-poli­tic în Tuni­sia și Germania.
Pie­sa va fi urma­tă de o dis­cu­ție cu repre­zen­tanți ai Fre­un­des­kre­is Asyl Karl­sru­he e. V. și Flü­ch­tlin­gshil­fe Karl­sru­he e.V. și artistul

Grupul țintă: toate
Acest eveniment este gratuit

Organizator