Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Silu­et Tiyat­ro­su “Tuzak”

Thursday, 21 March 2024
19:30

Ulus­la­ra­ra­sı Irk­çı­lık­la Müca­de­le Günü

Silu­et Tiyat­ro­su “Tuzak”

Riadh Ben Ammar

Karls­ru­he Bele­di­ye­si Kül­tür Ofi­si ve Enteg­ras­yon Ofi­si sizi Per­şem­be günü davet ediyor,
21 Mart 2024 tari­hin­de saat 19.30 ‘da Kul­tur­zent­rum Toll­ha­us­’­ta Ber­lin­li sanat­çı Riadh Ben Ammar’ın “Die Fal­le” adlı silu­et tiyat­ro oyu­nu­nu izleyebilirsiniz.
Yazar ve oyun­cu, “Fre­un­desk­re­is Asyl” (fka), Flücht­lings­hil­fe Karls­ru­he, Café Noir ve Kul­tur­zent­rum Toll­ha­us ile işbir­li­ği için­de, göç ve sığın­ma­cı­la­rın yaşam koşul­la­rı­na dair sürük­le­yi­ci bir tab­lo çizi­yor ve izle­yi­ci­le­ri ufuk açı­cı bir pers­pek­tif deği­şi­mi­ne götürüyor.

Bele­di­ye Baş­ka­nı Dr. Frank Ment­rup’un selam­la­ma konuş­ma­sı­nın ardın­dan, Ulus­la­ra­ra­sı Irk­çı­lık­la Müca­de­le Günü­’n­de ırk­çı­lı­ğa ve her tür­lü ayrım­cı­lı­ğa kar­şı ortak bir işa­ret veri­lecek ve ortak kent­sel top­lu­mu­muz­da­ki tüm insan­lar ara­sın­da iyi ve hoş­gö­rü­lü bir şekil­de bir ara­da yaşa­ma çağ­rı­sı yapılacaktır.
Oyun, Avru­pa Bir­li­ği­’­nin dış sınır­la­rın­da­ki durum, saha­da­ki insan­la­rın sorun­la­rı ve buna bağ­lı yan­lış anla­ma­lar hak­kın­da bir hika­ye anla­tı­yor.
Ger­çek­li­ğin ve gün­lük yaşa­mın aksi­ne “diğer taraf­ta” bir yaşam özle­mi ve buna bağ­lı zor­luk­lar, engel­ler ve kor­ku­lar kilit bir rol oynamaktadır.

Bu oyu­nun yaza­rı ve oyun­cu­su Riadh Ben Ammar, siya­si bir akti­vist ve sanatçıdır.
2000’li yıl­la­rın başın­da Tunu­s­’­tan Alman­ya­’­ya gel­miş ve uzun süre Meck­len­burg-Vor­pom­mer­n­’­de­ki bir mül­te­ci kam­pın­da kal­mış. Şu anda Ber­li­n­’­de yaşı­yor ve Tunus ile Alman­ya­’­da sanat­sal ve sos­yo-poli­tik çalış­ma­lar yapıyor.
Oyu­nu Fre­un­desk­re­is Asyl Karls­ru­he e.‘nin tem­sil­ci­le­ri­nin katı­la­ca­ğı bir panel izle­yecek. V. ve Flücht­lings­hil­fe Karls­ru­he e.V. ve sanatçı

Hedef kitlesi: hepsi
Bu davet ücretsizdir

Organizatör