Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Kaza­li­šte silu­eta “Zam­ka”

Thursday, 21 March 2024
19:30

Među­na­rod­ni dan bor­be pro­tiv rasizma

Kaza­li­šte silu­eta “Zam­ka”

Riadh Ben Ammar

Ured za kul­tu­ru i Ured za inte­gra­ci­ju gra­da Kar­l­sru­hea pozi­va­ju vas u četvrtak,
21. ožuj­ka 2024. u 19.30 sati na kaza­liš­nu pred­sta­vu silu­eta “Die Fal­le” ber­lin­skog umjet­ni­ka Riad­ha Bena Amma­ra u Kul­tur­zen­trum Tollhaus.
U surad­nji s “Fre­un­des­kre­is Asyl” (fka), Flüc­h­tlin­g­shil­fe Kar­l­sru­he, Café Noir i Kul­tur­zen­trum Tol­l­ha­us, autor i glu­mac osli­ka­va uzbud­lji­vu sli­ku migra­ci­je i život­ne situ­aci­je tra­ži­te­lja azi­la te vodi publi­ku na poti­caj­nu pro­mje­nu perspektive.

Nakon poz­drav­nog obra­ća­nja gra­do­na­čel­ni­ka dr. Fran­ka Men­tru­pa , na Među­na­rod­ni dan bor­be pro­tiv rasiz­ma bit će pos­tav­ljen zajed­nič­ki sig­nal pro­tiv rasiz­ma i svih obli­ka dis­kri­mi­na­ci­je te apel za dobar i tole­ran­tan suži­vot svih lju­di u našem zajed­nič­kom urba­nom društvu. .
Pred­sta­va govo­ri o situ­aci­ji na vanj­skim gra­ni­ca­ma Europ­ske uni­je , pro­ble­mi­ma lju­di na tere­nu i s tim pove­za­nim nesporazumima.
Čež­nja za živo­tom “s one stra­ne” u suprot­nos­ti sa stvar­noš­ću i sva­kod­nev­nim živo­tom, uklju­ču­ju­ći s tim pove­za­ne iza­zo­ve, pre­pre­ke i stra­ho­ve, igra ključ­nu ulogu.

Autor i glu­mac ove pred­sta­ve, Riadh Ben Ammar, poli­tič­ki je akti­vist i umjetnik.
U Nje­mač­ku je došao iz Tuni­sa počet­kom 2000-ih i dugo je bio smje­šten u izbje­glič­kom kam­pu u Mec­k­len­burg-Vor­pom­mer­nu. Sada živi u Ber­li­nu, a umjet­nič­ki i druš­tve­no-poli­tič­ki dje­lu­je u Tuni­su i Njemačkoj.
Nakon pred­sta­ve sli­je­di tri­bi­na s pred­stav­ni­ci­ma Fre­un­des­kre­is Asyl Kar­l­sru­he e. V. i Flüc­h­tlin­g­shil­fe Kar­l­sru­he eV i umjetnik

Ciljna skupina: svi
Ovaj događaj je besplatan

Organizator