Oferte

Oferte

Centre Culturel Franco-Allemand

Stif­t­ung Cen­ter Cul­tu­rel Franco-Allemand

Luni 9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Marți 9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Miercuri 9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Joi 9:30 - 12:30 & 14:00 - 18:00
Vineri 9:30 - 12:30

Karl­sru­he

Fun­da­ția non-pro­fit CCFA Karl­sru­he este un cen­tru cul­tu­ral și ling­vis­tic bilingv în ini­ma ora­șu­lui Karl­sru­he. Ofer­ta noas­tră include:

*Învă­ța­rea limbii
o Cur­suri de fran­ce­ză pen­tru însu­şi­rea lim­bii stră­i­ne, pre­gă­ti­re pen­tru exa­me­ne, fran­ce­ză de afa­ceri şi cur­suri tematice
o Lec­ții de grup și indi­vi­du­a­le pen­tru toa­te vâr­ste­le și nivelurile
o exa­me­ne DELF/DALF
o la CCFA, la tine sau virtual

*copii și ado­les­cenți, gră­di­ni­țe și cla­se școlare
o ani­ma­ție ling­vis­ti­că, mitin­guri, ate­li­e­re, lec­turi, după-amie­ze meșteșugărești
o Grup de joa­că fran­cez pen­tru copii până la 5 ani
o Infor­ma­ții des­pre oport­u­ni­tăți în stră­i­nă­ta­te (sun­tem un punct de infor­ma­re al Ofi­ci­u­lui pen­tru Tine­ret Germano-Francez)

*Cul­tu­ră
o Eve­ni­men­te cul­tu­ra­le pe tot par­cur­sul anului
o Expo­zi­ții, con­cer­te, lec­turi, ate­li­e­re, zile de acțiune…

*Schimb de experiențe

o Ne întâl­nim lunar: o întâl­ni­re obiș­nu­i­tă ger­ma­no-fran­ce­ză care are loc în fie­ca­re a tre­ia zi de mier­curi a lunii. Întâl­niri, schimb de expe­rien­țe și lega­rea de noi pri­e­te­nii. (gra­tu­it)
o Ciné Club: seri de film urma­te de un schimb de idei în fran­ce­za. (cu donație)

*Bibli­o­te­ca media
o Cla­si­ce, lan­sări noi și DVD-uri. Accen­tul nos­tru se pune pe mass-media în lim­ba fran­ce­ză potri­vi­tă pen­tru dobân­di­rea lim­bii. De ase­me­nea, ofe­rim o selec­ție de cărți spe­cial con­ce­pu­te pen­tru copii și ado­les­cenți, de la edi­turi fran­ce­ze cre­a­ti­ve: cărți pop-up, albu­me con­ce­pu­te artis­tic, benzi dese­na­te, jocuri și mul­te altele!
o Poa­te fi împru­mu­tat gratuit
Mai mul­te infor­ma­ții și sfa­turi la ccfa-ka.de, +49 (0)721 160380 sau bule­ti­nul nos­tru informativ

*Întâl­ni­rea luna­ră germano-franceză
În fie­ca­re a tre­ia zi de mier­curi a lunii, fun­da­ția non-pro­fit Cen­tre Cul­tu­rel Fran­co-Alle­mand ofe­ră posi­bi­li­ta­tea unei întîl­niri ger­ma­no-fran­ce­ze în sedi­ul său din cen­trul ora­șu­lui Karlsruhe.
Întâl­ni­ri­le ofe­ră oport­u­ni­ta­tea de a face schimb de idei pe teme actu­a­le fran­co-ger­ma­ne, de a întâl­ni noi pri­e­te­ni și de a per­fec­țio­na abi­li­tă­ți­le ling­vis­ti­ce. Vino, dis­cu­tă într‑o atmosfe­ră rela­xa­tă des­pre toa­te subiec­te­le care te inte­re­sea­ză! Vor­bim français și on par­le Deut­sch, ne vedem curând!
Când: în fie­ca­re a tre­ia zi de mier­curi a lunii, înce­pând cu 21 octom­brie 2020.
Unde: la Fun­da­ția CCFA Karl­sru­he sau afa­ră, dacă vre­mea o permite.
Mai mul­te infor­ma­ții la ccfa-ka.de și înre­gis­tra­rea prin e‑mail la info@ccfa-ka.de

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Cen­tre Cul­tu­rel Franco-Allemand
Karls­tra­ße 52–54, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.