Пропозиції

Пропозиції

Centre Culturel Franco-Allemand

Culturel Franco-Allemand Stiftung Center

Понеділок 9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Вівторок 9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Середа 9:30 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Четвер 9:30 - 12:30 & 14:00 - 18:00
П'ятниця 9:30 - 12:30

Карл­сруе

Неко­мер­цій­ний фонд CCFA Karlsruhe є дво­мов­ним куль­тур­ним та мов­ним цен­тром у цен­трі Карл­сруе. Наша про­по­зи­ція включає:

*Опа­ну­ва­н­ня мови
o Кур­си фран­цузь­кої мови для вивче­н­ня мови, під­го­тов­ки до іспи­тів, діло­вої фран­цузь­кої та тема­ти­чні курси
o Гру­по­ві та інди­ві­ду­аль­ні заня­т­тя для будь-яко­го віку та рівня
o Іспи­ти DELF/DALF
o в CCFA, у вас або віртуально

*Діти та під­лі­тки, дитя­чі сад­ки та шкіль­ні класи
o мов­на ані­ма­ція, мітин­ги, май­стер-кла­си, чита­н­ня, ремі­сни­чі полудня
o Фран­цузь­кий ігро­вий гур­ток для дітей до 5 років
o Інфор­ма­ція про можли­во­сті за кор­до­ном (ми є інфор­ма­цій­ним пун­ктом Німе­цько-фран­цузь­ко­го офі­су молоді)

* Куль­ту­ра
o Куль­тур­ні захо­ди про­тя­гом року
o Вистав­ки, кон­цер­ти, чита­н­ня, май­стер-кла­си, дні акцій…

*Обмін
o Стіл постій­них від­ві­ду­ва­чів: німе­цько-фран­цузь­кий стіл постій­них від­ві­ду­ва­чів, який про­хо­дить кожну тре­тю сере­ду міся­ця. Зустрі­ти­ся, обмі­ня­ти­ся та зна­йти нових дру­зів. (без­ко­штов­но)
o Ciné Club: вечо­ри кіно, після чого спіль­ний обмін на фран­се. (за пожертвування)

* Меді­а­те­ка
o Кла­си­ка, нові релі­зи та DVD. Ми зосе­ре­джу­є­мось на фран­ко­мов­них медіа, при­да­тних для вивче­н­ня мови. Ми також про­по­ну­є­мо вибір спе­ці­аль­но роз­ро­бле­них кни­жок для дітей та під­лі­тків від кре­а­тив­них фран­цузь­ких видав­ництв: спли­ва­ю­чі кни­ги, худо­жньо оформ­ле­ні аль­бо­ми, комі­кси, ігри та бага­то іншого!
o Можна взя­ти в борг безкоштовно
Дода­тко­ва інфор­ма­ція та пора­ди на ccfa-ka.de, +49 (0)721 160380 або в нашо­му інфор­ма­цій­но­му бюлетені

*Стіл німе­цько-фран­цузь­ких завсідників
Кожну тре­тю сере­ду міся­ця неко­мер­цій­ний фонд Centre Culturel Franco-Allemand про­по­нує сто­лик німе­цько-фран­цузь­ких зав­сі­дни­ків у сво­є­му при­мі­щен­ні в цен­трі Карлсруе.
Зустрі­чі дають можли­вість обмі­ня­ти­ся дум­ка­ми на акту­аль­ні фран­ко-німе­цькі теми, зустрі­ти нових дру­зів та оно­ви­ти мов­ні нави­чки. При­ходь­те, обго­во­рюй­те у неви­му­ше­ній атмо­сфе­рі всі теми, які вас цікав­лять! Ми роз­мов­ля­є­мо по-фран­цузь­ки та на німе­цькій мові, до ско­рої зустрічі!
Коли: кожну тре­тю сере­ду міся­ця, почи­на­ю­чи з 21 жов­тня 2020 року.
Де: у Фон­ді CCFA Karlsruhe Foundation або на вули­ці, якщо дозво­ляє погода.
Біль­ше інфор­ма­ції на ccfa-ka.de та реє­стра­ція поштою на info@ccfa-ka.de

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Centre Culturel Franco-Allemand
Karlstraße 52–54, 76133 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.