Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (9/9)

Java avan­sat pen­tru refu­gi­ați și migranți

Tuesday, 11 June 2024
18:00 - 19:30
Wednesday, 12 June 2024
18:00 - 19:30
Thursday, 13 June 2024
18:00 - 19:30
Friday, 14 June 2024
18:00 - 19:30
Monday, 17 June 2024
18:00 - 19:30
Tuesday, 18 June 2024
18:00 - 19:30
Wednesday, 19 June 2024
18:00 - 19:30
Thursday, 20 June 2024
18:00 - 19:30
Friday, 21 June 2024
18:00 - 19:30

Edu­Ref

Sun­tem foar­te încân­tați să anun­țăm cur­sul de pro­gra­ma­re avan­sa­tă Java pen­tru refu­gi­ați și migranți!

Date: 9 seri, de la 11.06.2024 până la 21.06.2024 / 18–19:30 h.
💻 Nu este nevo­ie de calculator

Des­cri­e­re

  • Cur­sul este împăr­țit în două sec­țiuni. În pri­mul rând, con­cep­te­le de bază sunt expli­ca­te și ilus­tra­te cu aju­to­rul unor exem­ple. Apoi, ceea ce a fost învă­țat este apli­cat în exer­ci­ții scurte.
  • În acest timp, tuto­rii vor fi la dis­po­zi­ția dum­ne­a­voas­tră pen­tru a vă aju­ta cu ori­ce între­ba­re pe care o aveți.
  • Ca întot­dea­u­na, cur­sul nos­tru este gra­tu­it pen­tru a par­ti­ci­pa fără niciun cost.
Java este unul din­tre cele mai impor­tan­te lim­ba­je de pro­gra­ma­re din lume.
La fina­lul cur­su­lui veți pri­mi un cer­ti­fi­cat de par­ti­ci­pa­re din par­tea noastră!

Înre­gis­trați-vă aici!

Grupul țintă: (pentru refugiați și migranți)
Acest eveniment este gratuit
Yan­ni­ck
Edu­Ref — Karl­sru­her Insti­tut für Tech­no­lo­gie (KIT)
Kai­ser­stra­ße 89, 76133 Karl­sru­he

Organizator