Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (9/9)

Mül­te­ci­ler ve göç­men­ler için geliş­miş Java

Tuesday, 11 June 2024
18:00 - 19:30
Wednesday, 12 June 2024
18:00 - 19:30
Thursday, 13 June 2024
18:00 - 19:30
Friday, 14 June 2024
18:00 - 19:30
Monday, 17 June 2024
18:00 - 19:30
Tuesday, 18 June 2024
18:00 - 19:30
Wednesday, 19 June 2024
18:00 - 19:30
Thursday, 20 June 2024
18:00 - 19:30
Friday, 21 June 2024
18:00 - 19:30

Edu­Ref

Mül­te­ci­ler ve göç­men­ler için Java İleri Prog­ram­la­ma Kur­su­nu duyur­mak­tan büyük heye­can duyuyoruz!

Tarih­ler: 11.06.2024 — 21.06.2024 tarih­le­ri ara­sın­da 9 Akşam/ 18–19:30 saat­le­ri arasında.
💻 Bil­gi­sa­yar gerekmez

Açık­la­ma

  • Kurs iki bölü­me ayrıl­mış­tır. İlk ola­rak, temel kav­ram­lar açık­lan­mak­ta ve örnek­ler kul­la­nı­la­rak gös­te­ril­mek­te­dir. Ardın­dan, öğre­ni­len­ler kısa alış­tır­ma­lar­la uygulanır.
  • Bu süre zar­fın­da, eğit­men­ler soru­la­rı­nız için size yar­dım­cı olma­ya hazır olacaklardır.
  • Her zaman oldu­ğu gibi, kur­su­mu­za katı­lı­mı­nız ücret­siz­dir
Java, dün­ya­da­ki en önem­li prog­ram­la­ma dil­le­rin­den biridir.
Kur­sun sonun­da biz­den bir katı­lım ser­ti­fi­ka­sı ala­cak sınız!

Bura­dan kayıt olun!

Hedef kitlesi: (mülteci ve göçmenler için)
Bu davet ücretsizdir
Yan­nick
Edu­Ref — Karls­ru­her Ins­ti­tut für Tech­no­lo­gie (KIT)
Kaiserst­ra­ße 89, 76133 Karls­ru­he

Organizatör